آيين نامه اجرایی تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 (تصويب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هيات وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۶۵ بنا به پيشنهاد شماره ۳۲۲۶/ق مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۵ سازمان امور اداري واستخدامي كشور آيين‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي‌اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند: 

ماده ۱- مشمولين قانون تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و صندوقهاي مشابه كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي به‌هر يك از صندوقهاي مذكور پرداخت نموده‌اند در صورتي كه طبق ضوابط محل كار يا خدمت آنان تغيير نمود و به تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده يا بشوند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشوند چنانچه كسوربازنشستگي يا حق بيمه آنان به صندوق جديد منتقل نشده باشد ازلحاظ پرداخت مابه‌التفاوت مندرج در تبصره 3 قانون نقل وانتقال حق بيمه يا بازنشستگي تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود. 

ماده ۲- چنانچه حق بيمه يا كسور بازنشستگي شخصي كه قبل از تاريخ ۲۷/۳/۱۳۶۵ از شمول خدمات صندوق بيمه يابازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق ديگري قرار گرفته است انتقال نيافته باشد مقررات اين آيين‌نامه درتعيين وجوه قابل انتقال و مابه‌التفاوت متعلقه وي مجري خواهد بود. 

ماده ۳- در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني يا به لحاظ تغيير محل كار يا خدمت مشترك صندوق ديگري بشوند كسوربازنشستگي يا حق بيمه متعلقه (سهم شخص‌) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبناي اولين‌حقوق و مزاياي ماهانه در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه يا بازنشستگي قرار مي‌گيرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن باحق بيمه به كسور بازنشستگي (سهم شخص و كارفرما) كه به صندوق جديد منتقل شده به ترتيب مقرر در اين آيين‌نامه ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره ۱ـ در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني‌، به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني‌، مشترك صندوقاجتماعي‌شده يا بشوند حق بيمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ ۱۸% ـ ۷% سهم مستخدم و ۱۱% سهم كارفرما حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌گيرد و يا آخرين حقوق و مزاياي‌مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي هر كدام بيشتر باشد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسور بازنشستگي‌سهم شخص و كارفرما كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره از شخص و كارفرماي سابق وصول‌خواهد شد.

تبصره ۲ـ اشخاصي كه به دليل استعفا، بازخريد خدمت و اخراج رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است‌و مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا مي‌شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزئي از دستگاه‌مربوط وصول ننموده‌اند به ماخذ ۱۸% به ترتيب مذكور تبصره ۱ اين ماده محاسبه و مابه‌التفاوت سهم شخص و كارفرما ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي ۱ و ۲ اين ماده ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام‌ننمايند يا ترتيبي براي پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه‌التفاوت قابل وصول‌خواهد بود.

تبصره ۴ـ سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره ۲ اين ماده بادستگاه متبوع قطع رابطه‌استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند. 

ماده ۴- صندوقهاي موضوع اين آيين‌نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي‌، از كارافتادگي و وظيفه وراث مشتركين خود را در برابر بيماريها بيمه خدمات درماني نموده باشند. به هنگام انتقال كسوربازنشستگي يا حق بيمه از اين گونه صندوقها به صندوقهاي ديگر بخشي از اين كسور يا حق بيمه كه در ازاي تأمين بيمه مزبورمي‌باشد از جمع وجوه انتقالي كسر مي‌گردد. تبصره ـ در صورتي كه حق بيمه خدمات درماني طبق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي‌را تشكيل ندهد، يك چهارم مجموع حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور مي‌گردد.

ماده ۵- صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بيمه يا بازنشستگي كه در اجراي مقررات صندوق بيمه و بازنشستگي متبوع‌شخص قابل احتساب تلقي شده يا مي‌شود در تعيين ميزان مابه‌التفاوت ملاك عمل قرار مي‌گيرد. 

ماده ۶- حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه‌التفاوت متعلقه به شخص كه طبق مقررات اين آيين‌نامه يا ساير قوانين و مقررات‌مربوط از يك صندوق به صندوق ديگرمنتقل شده است در صورتي كه محل خدمت شخص مجدداً تغيير نموده يا بنمايد ياطبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشود عيناً به صندوق ديگري شده يابشود عيناًبه صندوق جديد منتقل‌مي‌گردد و از بابت اين گونه سوابق مابه‌التفاوت وصول نخواهد شد. 

ماده ۷- مابه‌التفاوت موضوع اين آيين‌نامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد ميزان اقساط با توجه به كل مبلغ مابه‌التفاوت‌،ميزان حقوق و مزاياي شخص و ساير ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعيين مي‌گردد حداكثر مدت پرداخت‌مابه‌التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه مي‌باشد. 

ماده ۸- در صورتي كه رابطه استخدامي شخص بادستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج‌، باز خريد خدمت‌، يا انفصال‌دائم قطع شده يا مي‌شود و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي ياحق بيمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود. در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي‌متعلقه را جزئاً يا كلاً از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشته‌اند مسئله نقل و انتقال كسور موضوعاً منتفي است‌. 

ماده ۹- در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و اين آيين‌نامه صرفاً سوابق خدمت دولتي كاركنان كه‌حق بيمه يا كسور بازنشستگي آن طبق مقررات اين آيين‌نامه منتقل شده يا مي‌شود جزو سنوات خدمت دولتي آنان از لحاظ‌بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي‌باشد. در مورد شركتها و مؤسسات و واحدهاي غيردولتي كه تابع قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند، سوابق خدمت دولتي كاركنان باانتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه مزبور جزو سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب و منظورمي‌گردد. 

ماده ۱۰- كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه‌، به سازمان‌تامين اجتماعي منتقل شده يا مي‌شود براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع‌سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي‌گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهدشد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه از كار افتاده كلي يا فوت مي‌شوند در احراز شرايط برقراري‌مستمري از كار افتادگي كلي و فوت و ميزان مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت‌.

تبصره ـ آن گروه از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتي مشمول‌قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثنا شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب ۲۰/۲/۵۹ شوراي انقلاب منتقل‌مي‌شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي‌ دولتي منتقل شده يا مي‌شوند تابع قوانين مربوط به خود خواهند بود.