هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۲/۶۷ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۳۹/د مورخ ۲۳/۹/۶۶ سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور تصويب نمودند:

كليه وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري‌، شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي‌دولتي‌، قضات‌، كادر هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي‌، بانكها و شركتهاي بيمه‌، شهرداريها،نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير مؤسسات وابسته به دولت كه به نحوي از بودجه‌عمومي يا كمك دولت استفاده مي‌نمايند و مؤسسات و شركتهاي دولتي داراي مقررات استخدامي خاص و آن دسته ازموسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند كاركنان خود را اعم از لشگري يا كشوري شامل كاركنان‌رسمي‌، ثابت‌، پيماني و عناوين مشابه و افرادي كه با قرارداد خريد خدمت اشتغال دارند مشروط بر آنكه قانوناً در قبال‌حوادث تحت پوشش بيمه ديگري نباشند به شرط مشاركت بيمه شده در سود حاصل از قرارداد با رعايت موارد ذيل بيمه‌حادثه و فوت به هر علت نمايند:

۱ـ سرمايه بيمه ايران هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو يا از كارافتادگي دائم (كلي و جزئي‌) در اثر حوادث حداكثرمبلغ دو ميليون ريال (۲۰۰۰۰۰۰) ريال خواهد بود.

۲ـ در صورت نقص عضو يا از كارافتادگي جزئي دائم در اثر حوادث نسبتي از مبلغ ۲ ميليون ريال طبق جدول نقص عضومورد عمل شركت سهامي بيمه ايران به بيمه شده پرداخت خواهد گرديد.

۳ـ يك دوم حق بيمه سالانه توسط افراد بيمه شده و بقيه آن از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد.

۴ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در طول سال ۶۷ حق بيمه سهم مستخدم را مرتباً و هر ماه از حقوق و مزاياي ديافتي‌مستخدمين كسر و به حسابي كه شركت سهامي بيمه ايران اعلام مي‌نمايد واريز نمايند،واريز سهم كارفرما (دستگاههاي‌اجرايي‌) به طريق زير عمل خواهد شد:

الف ـ شركتهاي دولتي‌،موسسات وابسته به دولت‌،شهرداريها،موسسات انتفاعي و كليه دستگاههايي كه اعتبارات جاري آنهااز محل منابع داخلي خود تأمين گرديده و براي آنها اعتباري از محل درآمدهاي عمومي دولت منظور نمي‌شود،موظفند سهم‌كارفرما را از محل منابع داخلي خود راساً به شركت سهامي بيمه ايران پرداخت نمايند.

ب ـ در مورد آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه اعتبارات جاري آنها از محل درآمدهاي عمومي دولت تأمين مي‌شود به‌طريق زير عمل خواهد شد:

شركت سهامي بيمه ايران موظف است از تاريخ شروع قرارداد هر سه ماه يكبار آمار پرداخت غرامت فوت و نقص عضو و ازكارافتادگي بيمه شدگان را به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.وزارت برنامه و بودجه نيز مكلف است در پايان هر سه ماه‌معادل ۵۰ درصد از مبلغ خسارت پرداختي توسط شركت سهامي بيمه ايران را به عنوان قسمتي از علي‌الحساب حق بيمه‌سهم دولت به شركت بيمه ايران پرداخت و در پايان سال ۶۸ با توجه به مبالغ علي‌الحساب پرداختي و حق بيمه قطعي سالانه‌سهم دولت‌،نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت آن از محل رديف هزينه‌هاي پيش بيني نشده قانون بودجه سال ۶۸ در وجه شركت‌سهامي بيمه ايران اقدام نمايد.

ج ـ بديهي است كه در سال ۱۳۶۸ اعتبار لازم براي واريز حق بيمه سهم كارفرما و دستگاه اجرايي ذيربط از محل بودجه موردعمل آنها واريز خواهد شد.

تبصره ـ كاركنان دولت در مقابل خطر جنگ مشمول تصميمات كميسيون ويژه جنگ هيأت دولت مي‌باشند.

۵ـ مفاد قراردادهاي بيمه دستگاههاي دولتي كه قبلاً بر حسب مجوزهاي قانوني تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شده همچنان‌معتبر خواهد بود.

۶ـ استفاده افراد خريد خدمت از اين تصويب نامه مشروط بر آن است كه حداقل يك سال سابقه خدمت در دستگاه مربوط‌داشته باشند و از محل اعتبارات جاري دستمزد دريافت نمايند.

۷ـ دستورالعمل اجرايي اين تصويب نامه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي بيمه مركزي ايران تهيه وابلاغ خواهد گرديد.

۸ـ مفاد اين تصويب نامه جايگزين مفاد تصويب نامه شماره ۷۰۵۷۸/ت ۴۴۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۶ خواهد شد،تاريخ اجراي‌اين مصوبه ۱/۴/۱۳۶۷ تعيين مي‌گردد.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -