دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (بخشنامه شماره 376049/97 مورخ 18/7/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (23) قانون برنامه و بودجه، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در قراردادهای ریالی فاقد تعدیل نرخ و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت (بجز ماده 9 و پیمان سرجمع مندرج در ماده ب- 1) که از محل وجوه عمومی تأمین اعتبار می شود و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار بعد از 1/5/1391 تا 1/1/1397 بوده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در 7 صفحه ابلاغ می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1/10/1396 تا 29/12/1397 اعمال و در چارچوب ضوابط پرداخت نمایند.

 دانلود متن بخشنامه