اصلاح مصوبه مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی (تصویبنامه شماره 147531 مورخ 19/11/1398 هیئت وزیران)

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ هیات وزیران درخصوص "الحاق عباراتی به تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه راجع به مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی به برخی استانداری ها" طی نامه شماره ۱۴۷۵۳۱ مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

مقررات مرتبط:

- مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی

- اصلاح تصویبنامه موضوع مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی