هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱۸۸/د مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۸ سازمان امور اداري واستخدامي كشور تصويب نمودند:

مرخصي استحقاقي استفاده نشده مقامات موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري و مقاماتي كه طبق قوانين موضوعه‌ همطراز آنها شناخته شده‌اند در مدت تصدي مقامات مذكور كلاً قابل ذخيره شدن مي‌باشد.