هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران تصويب نمود:

كليه سازمانها، ادارات كل، موسسات و نهادهاي دولتي (‌به استثناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و‌پژوهشي مستقر در استانهاي كشور و دستگاههاي ستادي مستقر در شهر تهران) موظفند در روز پنج شنبه هر هفته‌فعاليت نمايند.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور