هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۹/۸۰ باستناد تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار... تصويب ‌نمود:

زمان شروع كار كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها،شركتها و مؤسسات دولتي در روزهاي نوزدهم و بيست و سوم ماه مبارك رمضان‌با دو ساعت تاخير تعيين مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور