آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص همطرازي هنرمندان و افرادي كه تحصيلات حوزوي دارند (تصویبنامه شماره ۳۷۷۶۵/۴۳۹۱۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ هيأت وزيران)

وزیران عضو کميسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و با رعایت جزء "ط" بند (1) تصویبنامه شماره 158795ت38856ه مورخ 1/10/1386 آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذيل موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 1- نحوه همطرازی افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند و هنرمندان با مقاطع رسمی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند:

1- تحصیلات افرادی که در حوزه علمیه تحصیل نموده اند (حوزه های علمیه اهل تسنن و تشیع) برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري به شرح زیر همطراز می گردد:

1-1- سطح یک، همطراز فوق دیپلم

1-2- سطح دو، همطراز لیسانس

1-3- سطح سه، همطراز فوق لیسانس

1-4- سطح چهار، همطراز دکترا

2- تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی همچنان بر اساس مقررات و بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15/1/1371 و بخشنامه های بعدی آن در مورد حوزه های علمی اهل تشیع و همچنین بخشنامه شماره 5725/11 مورخ 7/2/1379 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) در مورد اهل تسنن صورت می گیرد.

ب- هنرمندان

1- درجات هنری هنرمندان دارای 5 سطح می باشد و برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون یاد شده به شرح زیر با سطوح رسمی تحصیلی همطراز می گردد :

1-1- درجه (1) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی دکترا

1-2- درجه (2) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس

1-3- درجه (3) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی لیسانس

۱-4- درجه (4) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم

1-5- درجه (5) هنری ، همطراز با مدرک تحصیلی دیپلم

2- هنرمندان با مدرک بالاتر از دیپلم شاغل در دستگاههای مشمول قانون مذکور که قبلا در اجرای ضوابط و مقررات مورد عمل با یکی از سطوح تحصیلی همطراز شده اند، با توجه به آخرین وضعیت خدمتی با دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 تطبیق داده می شوند.

تبصره- امتیاز حق شاغل هنرمندان دارای مدرک پایین تر از دیپلم بر اساس جدول شماره (8) بند (4) فصل دوم بخشنامه تعیین می شود.

3- تشخیص و نحوه اعطای درجات هنری هنرمندان و سایر ضوابط و مقررات مرتبط ، همچنان بر اساس ضوابط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور موضوع ابلاغیه شماره 1310/42 مورخ 10/3/1371 و بخشنامه شماره 78270/1802 مورخ 9/5/1385 صورت می گیرد.

ماده 2- نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاههای اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمند به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

ماده 3- دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نموده و این معاونتها بر اقدامات آنان نظارت نمایند.

این تصمیم نامه در تاریخ 19/2/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی بخوانید!

ابلاغ مشاغل کارشناس نقشه‌برداری و کارشناس امور ساختمان و تأسیسات به عنوان مشاغل عمومی در دستگاه‌های اجرایی

تعارض در آرای شعب 23 و 42 دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد (دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اصلاح حداقل تجربه لازم در سطر اول ردیف (5)‌ مصوبه شماره 426123 مورخ 22/12/1394 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع: شرایط احراز شغل دستیار ستادی (بخشنامه شماره 1502632 مورخ 17/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

اصلاح جزء‌ (۲) بند (الف) ماده (۱) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوری (تصمیم نامه شماره 39724/ت44874هـ مورخ 1390/02/18 هیأت وزیران)

تعیین مشاغل کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فنآوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی و کاردان حراست به عنوان مشاغل عمومی (بخشنامه شماره 1137033 مورخ 4/2/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

مشاغل عمومی و اختصاصی دستگا‌ه های اجرایی

بخشنامه در خصوص تکلیف دستگاه ها به تخصیص پست های سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل (بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -