اصلاح جزء‌ (۲) بند (الف) ماده (۱) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوری (تصمیم نامه شماره 39724/ت44874هـ مورخ 1390/02/18 هیأت وزیران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ ‏بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- ‏تصويب نمود:

جزء (۲‏) بند "الف" ماده (۱‏) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع تصميم نامه شماره ۳۷۷۶۵/۴۳۹۱۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ ‏به شرح زير اصلاح مي شود:

۲- ‏تشخيص و نحوه تعيين سطوح علمي تحصيلات حوزوي اهل تشيع همچنان براساس مقررات بخشنامه شماره ۵۵۰۵/د مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۱ ‏و بخشنامه هاي بعدي آن و در مورد اهل تسنن بر اساس بخشنامه شماره ۵۷۲۵/۱۱/د مورخ ۷/۲/۱۳۷۹ ‏سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سابق) و اساسنامه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور صورت مي گيرد.

محمدرضا رحيمي-‏ معاون اول رييس‌جمهور