تعیین مشاغل کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فنآوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی و کاردان حراست به عنوان مشاغل عمومی (بخشنامه شماره 1137033 مورخ 4/2/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام؛

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 24/12/1395 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره «1» ماده (70) و ردیف های «1» و «2» بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فنآوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی و کاردان حراست را با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل عمومی در دستگاه های اجرایی تصویب نمود که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد.

اجرای این مصوبه به هیچ وجه نباید موجب توسعه تشکیلات تفصیلی و پست های سازمانی دستگاه های اجرایی گردد.

علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور