بخشنامه در خصوص تکلیف دستگاه ها به تخصیص پست های سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل (بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور)

 متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف (pdf)

 فهرست مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 13/10/1395 با عنایت به تبصره های «1» و «2» ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای اجزای «1» و «2» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه اقدام دستگاه های اجرای مشاغل اختصاصی و عمومی ابلاغی را به شرح ذیل تصویب نمود:

از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی و عمومی (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری) رعایت شرایط احراز مشاغل یاد شده الزامی می باشد و دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این مصوبه ظرف مدت 3 ماه کلیه پست های سازمانی متصدیان مشاغل مورد عمل قبلی را در مشاغل ابلاغی ذیربط تخصیص دهند و مشاغل قبلی از درجه اعتبار ساقط می گردند. بدیهی است آن دسته از کارمندانی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در مشاغل مربوط اشتغال داشته اند و به موجب این ابلاغیه غیرواجد شرایط محسوب می شوند حسب مورد در یکی از مشاغل مربوط (اختصاصی- عمومی) تخصیص خواهند یافت و ادامه خدمت، ارتقاء رتبه و طبقه و انتصاب آنان در مشاغل مورد تصدی پیش بینی شده بلامانع خواهد بود.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور