ضوابط اجرایی رسته خدمات مندرج در ماده 4 آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل (بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۱ سازمان اموراداری و استخدامی كشور)

1- مجموعه شرح رشته هاي شغلي رسته خدمات كه در اجراي ماده 4 آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع پيوست بخشنامه شماره 6912/د مورخ 15/11/1370 اين سازمان تهيه و تدوين گرديده است، جهت اجرا از تاريخ 1/1/1370 ابلاغ مي گردد.

2- رشته شغلي "متصدي خدمات عمومي" از مجموعه رشته هاي شغلي رسته خدمات حذف و رشته هاي شغلي با شرح رشته هاي مربوط تحت عناوين پيشخدمت، سرايدار، نگهبان، نامه رسان، راننده وسايط نقليه تندرو سبك، متصدي چاپ و تكثير و تلفنچي در اين رسته ايجاد گرديد؛ ليكن در صورت محدود بودن حجم وظايف مرتبط با وظايف اين مشاغل در مؤسسه با واحد ذيربط، دستگاه مي تواند براي بهره گيري از اوقات بيكاري آنان، حسب مورد از وجود اين افراد در انجام اموري كه در شرح وظايف شغلي متصدي خدمات عمومي سابق تعيين شده است، استفاده نمايد.

كليه دستگاه هاي موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مكلفند عناوين پست هاي سازماني يا مشاغل مستمر تحت عنوان متصدي خدمات عمومي را حسب وظايف اصلي شاغلين ذيربط به يكي از عناوين پيشخدمت، سرايدار، نگهبان، نامه رسان، راننده وسايط نقليه تندرو سبك، متصدي چاپ و تكثير و تلفنچي اصلاح و مراتب را يكجا جهت تأييد به اين سازمان اعلام نمايند.

3- مشاغل نظافتچي، بسته بند و پلمپ كوب، مكانيسين، الكتريسين، مكانيسين وسايل الكترونيكي، مأمور راه ساختمان، تعميركار صنايع فلزي، متصدي جرثقيل سقفي و دروازه اي به عنوان مشاغل كارگري تشخيص و عناوين مشاغل مذكور به فهرست مشاغل كارگري موضوع بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364 اين سازمان اضافه مي گردد كه به اين ترتيب، عناوين مشاغل مزبور بشرح زير كلاً مشاغل كارگري را تشكيل مي دهند.

رختشوي و اطوكش، دوزنده، ارايشگر، نانوا، رنگ كار ساختمان، شيشه بر، آبكار و پليشكار، حفار، تراشكار، درودگر، صافكار، عايق بند، حلبي ساز و چلنگر، لاستيك كار، سراج، فرم بند، سرويسكار و كمك راننده، رنگ كار ماشين آلات، تعميركار ساعت، ماشين چي، اشترو تيپ كار و حكاك، كليشه ساز و كپيست، حروفچين، آشپز، تعميركار كفش، بسته بند و پلمپ كوب، نظافتچي، مأمور راه ساختمان، متصدي جرثقيل سقفي و دروازه‌اي، مكانيسين، مكانيسين وسايل الكترونيكي، الكتريسين، تعميركار صنايع فلزي.

4- از تاريخ 1/1/1371 هر گونه استخدام و انتصاب به مشاغل كارگري موضوع بند 3 ممنوع مي باشد. ليكن ادامه كار و ارتقاء گروه مستخدميني كه تا تاريخ مذكور، در يكي از رشته هاي شغلي مزبور اشتغال داشته اند، تا زمان تصدي پست ها و مشاغل مربوط بلامانع مي باشد.

5- متصديان شاغل در يكي از رشته هاي شغلي تفكيك شده از رشته شغلي متصدي خدمات عمومي در صورت دارا بودن مدرك پايان دوره راهنمايي تحصيلي از روند تجربي براي دارندگان اين مدرك تحصيلي در جدول شماره يك ماده 9 آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل استفاده نموده و مي توانند حداكثر به گروه شش تخصيص يا ارتقا يابند.

6- روند ارتقاء مستخدمين مشمول اين رسته از لحاظ تجربي در كليه رشته هاي شغلي بجز ان تعداد از رشته هاي شغلي كه سال هاي تجربي مورد نياز در ذيل شرح رشته هاي شغلي آنها معين شده است با رعايت كليه مقررات مربوط طبق جدول شماره يك موضوع ماده آيين نامه اجرايي طرح صورت مي گيرد.

7- از تاريخ اجراي اين ضوابط، منحصراً شرايط احراز مندرج در شرح رشته هاي شغلي در امر انتصابات و ارتقاء گروه مستخدمين ملاك عمل مي باشد ليكن نحوه رفتار استخدامي با دارندگان مدارك تحصيلي كمتر از پايان دوره ابتدايي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط در مشاغل اين رسته تخصيص يافته‌اند، همانند دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي‌باشد.

8- رانندگي وسايط نقليه‌ي تندرو سنگين مستلزم وجود پست ثابت سازماني يا شغل مستمر با همين عنوان در مجموعه تشكيلاتي دستگاه مربوط مي باشد.

9- رشته شغلي مأمور گارد و انتظامات به لحاظ شمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به شاغلين پست هاي تخصيص يافته به اين رشته، از رسته خدمات حذف گرديد.

10- تاريخ اجراي بندهاي 2 و 3 اين ضوابط 1/1/1371 تعيين مي گردد.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی بخوانید!

ابلاغ مشاغل کارشناس نقشه‌برداری و کارشناس امور ساختمان و تأسیسات به عنوان مشاغل عمومی در دستگاه‌های اجرایی

تعارض در آرای شعب 23 و 42 دیوان عدالت اداری با عنوان صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست دلالتی بر اختصاص پست نداشته و داشتن مدرک دیپلم شرایط دریافت پست کارشناسی را ندارد (دادنامه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اصلاح حداقل تجربه لازم در سطر اول ردیف (5)‌ مصوبه شماره 426123 مورخ 22/12/1394 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع: شرایط احراز شغل دستیار ستادی (بخشنامه شماره 1502632 مورخ 17/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

اصلاح جزء‌ (۲) بند (الف) ماده (۱) آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون مديريت خدمات كشوری (تصمیم نامه شماره 39724/ت44874هـ مورخ 1390/02/18 هیأت وزیران)

تعیین مشاغل کارشناس راهبری حراست، کارشناس حراست نیروی انسانی، کارشناس حراست فنآوری اطلاعات، کارشناس حراست اسناد و مدارک، کارشناس حراست فیزیکی و کاردان حراست به عنوان مشاغل عمومی (بخشنامه شماره 1137033 مورخ 4/2/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

مشاغل عمومی و اختصاصی دستگا‌ه های اجرایی

بخشنامه در خصوص تکلیف دستگاه ها به تخصیص پست های سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیرواجد شرایط شاغل در این مشاغل (بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -