طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

نامه شماره ۹۳۸۳۹/۳۷۹ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۹ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می شود.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

موضوع استفساریه:

آیا ایثارگران مذکور در ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که قبل و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت شرکتی، قراردادی و پیمانی در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حسب مورد خدمت نموده و یا نمایند، اعم از افرادی که رابطه کاری یا قراردادی آنها مستقیم بوده یا از طریق شرکت های طرف قرارداد با دستگاه، ارائه خدمت نمایند، برای تبدیل وضعیت رسمی و یا استخدام رسمی نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند؟

پاسخ:

خیر.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

طرح‌های مشابه در این موضوع:

- احکام تبدیل وضعیت ایثارگران در بودجه سال ۱۴۰۰

- طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

- طرح اصلاح ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

- طرح اصلاح بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

- طرح استفساریه تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه