پست سازمانی همتراز جانبازان

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (واجدشرایط) حکم به ورود
۲ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (تنزل به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری) حکم به رد
۳ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (عدم تأیید کمیسیون پزشکی) حکم به رد
۴ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (پیمانی یا رسمی نبودن) حکم به رد
۵ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (تنزل پست سازمانی) حکم به رد
۶ الزام به ایجاد پست سازمانی همتراز برای جانبازان (تغییر پست سازمانی) حکم به رد


مباحث حقوقی و نکات کابردی

۱- تعریف پست سازمانی همطراز: پستی است كه با علامت اختصاري (×) مشخص مي‌شود و در مجموع تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده ۳ اين قانون ايجاد مي‌گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود. (بند «د» ماده ۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴)

۲- مصادیق ایجاد پست همتراز: دستگاه‌هاي مشمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همطراز برای جانبازاني كه : ۱- توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند ۲- يا به خدمت اعاده می شوند ۳-‌يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط اقدام نمايند. (تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۷۴)

۳- لزوم تایید کمیسیون پزشکی: تشخیص و احراز عدم توانایی انجام کار، با کمیسیون پزشکی بنیاد شهید یا کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح است. (ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب۱۳۷۷)

۴- تنزل پست بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری: تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان قرار ندارد و مشمول اعطای پست هم طراز نیست. (دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۰۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی)

۵- پایان یافتن دوره تصدی مشاغل مدیریتی و سیاسی: برخورداري از امتياز پست همتراز، مشروط به نداشتن توانايي انجام کار تمام وقت است و تعميم آن به جانبازاني که در پست مديريتی و سیاسی و ساير عناوين مشابه خدمت کرده اند و دوره تصدی و مدیریت آنان به اتمام رسیده است، موضوعيت ندارد. (مفاد رأی شماره ۱۰۰۲ مورخ ۰۵/ ۱۰/ ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۸/۰۶/۲۶ مواد ۲-۵-۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۶
۲ ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ بند «د» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۷/۰۵/۰۶ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي (تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲ ت۱۷۶۷۹هـ ۱۳۷۷/۰۵/۰۶ هیات وزیران)
۲ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ بخشنامه شماره ۱۱/۷۲۳۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی
۳ ۱۳۸۶/۰۴/۱۱ نامه شماره ۱۹۰۳۹/۵۲۶ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۸۶ دفتر کل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری
۴ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ نامه شماره ۵۰۷۱۴/۱۸۰۲ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۵ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ نامه شماره ۹۲۳۴۸/۵۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
۶ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ نامه شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۷ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ نامه شماره ۳۱۸۵۲ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۴ رئیس امورساختارهای سازمانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
۸ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری
۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ قسمت ج بند ۳ بخشنامه۲۰۰۰/۹۴/۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی
۱۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ بخشنامه شماره ۱۷۴۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۴/۰۱/۱۴ رأی شماره ۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ رای شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ رأی شماره ۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی