چاپ
مجموعه والد: موضوعات اداری و استخدامی در قوانین و مقررات
مجموعه: قوانین و مقررات ایثارگران

افزایش کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال 1396 (پیشنهاد مصوبه هیئت وزیران)

1- طبق ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان -مصوب 1383- "میزان کمک هزینه (‌یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز‌غیردولتی (‌روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و‌ حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه ‌مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید".

2- بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد یاد شده را که بر اساس اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1396 با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور تهیه شده است را برای سیر مراحل تصمیم ‏گیری ارائه کرده است.

متن پیش‌نویس  

به پیشنهاد مشترک "وزارت صنعت، معدن و تجارت" ، "سازمان برنامه و بودجه کشور" و "سازمان بهزیستی کشور" و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 به شرح زیر تعیین می شود:

1- میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه ­روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه­ آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (131500) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می ­شود.

افزایش کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال 1396

افزایش کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال 1396

2- سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه­ بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط.

منبع:‌سایت دفتر هیئت دولت