ابطال قسمتي از ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۳۵۱۰/ت۱۸۰۶۰ﻫ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۹ هيات وزيران (شماره ۷۹/۲۴۳/ﻫ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۰)

شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آن قسمت از ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعی جانبازان كه جانبازان مامور به تحصيل را از فوق‌العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي محروم نموده است مغاير با متن ماده ۱۲ قانون مذكور است. ابطال آن مورد استدعا است. ماده ۱۲ قانون مذكور مقرر مي‌دارد... كليه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون مكلفند ... با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت ماموريت آموزشي تمام وقت و نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوطه بهره‌مند خواهند شد. ماده 5 آيين‌نامه مقرر مي‌دارد «... به مستخدمان جانباز در مدت ماموريت آموزشي حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوق‌العاده‌ها به استثنا فوق‌العاده‌هاي اضافه كار، كارانه، سختي شرايط و محيط كار و نوبت كاري و فوق‌العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي... پرداخت مي‌گردد» با توجه به كلمه كليه و مربوط در ماده ۱۲ قانون فوق‌الذكر هيات وزيران حق وارد كردن اسثنا بر اين قانون را ندارند.

چرا كه كلمه (كليه) را قبل از عبارت حقوق و مزايا آورده است. اگر منظور از كلمه «كليه حقوق و مزايا» فقط حقوق و فوق‌العاده شغل بود ديگر نيازي به استعمال كلمه «كليه» نبود زيرا عبارت حقوق و مزايا به تنهايي چنين دلالتي را داشت،‌ علي‌هذا نظر به اينكه عليرغم تاكيد قانونگذار در ماده ۱۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعی جانبازان بر بهره‌مندي جانبازان مامور به تحصيل از كليه حقوق و مزاياي مربوط، هيات وزيران در ماده ۵ آيين‌نامه قانون مذكور جانبازان مامور به تحصيل را از فوق‌العاده جذب مشاغل تخصصي محروم كرده است و چون آيين‌نامه مذكور با متن صريح قانون مخالفت دارد تقاضاي ابطال اين قسمت از ماده ۵ آيين‌نامه را كه مغاير با ماده ۱۲ قانون است دارم. مشاور و رييس دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۰۹۸۲ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۰ اعلام داشته‌اند، به پيوست تصوير نامه شماره ۲۲۱۳/۱۰۵ مورخ ۶/۲/۱۳۸۰ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور متضمن پيشنهاد اصلاح ماده ۵ فوق‌الذكر كه جهت سير مراحل تصويب به هيات دولت ارسال شده است ايفاد مي‌گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان عدالت اداري و با حضور روساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي

حكم مقرر در ماده ۱۲ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۱۳۷۴ مصرح در استحقاق مستخدمين جانباز به دريافت كليه حقوق و مزاياي مربوط در مدت ماموريت آموزشي موضوع ماده مذكور است. و چون فوق‌العاده جذب مديران و متصديان مشاغل تخصصي با توجه به طبيعت و ماهيت وظايف و مسؤوليت‌هاي مشاغل مزبور از نوع مزاياي مستمر و ثابت آنها منظور و محسوب شده است. بنابراين حذف آن از رديف مزاياي قانوني مستخدمين جانباز در مدت آموزش ملاك توجهي ندارد و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري عبارت «فوق‌العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي» از متن ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون فوق‌الذكر مصوب آبان‌ ماده ۱۳۷۸ هيات وزيران حذف و ابطال مي‌شود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري- معاون قضايي ديوان