شیوه نامه سنجش فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی (بخشنامه شماره 3408 مورخ 31/1/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

تمامی وزارتخانه ها، معاونت ها و سازمان های وابسته به رییس جمهور، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان های مستقل که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند

در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد (25)، (26) و (27) از فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع حقوق مردم) و ماده 90 قانون مذکور و همچنین عملیاتی نمودن بند دوم برنامه ششم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (موضوع سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مؤلفه های احصا شده در سطح دولت) و به منظور تهیه گزارش سالیانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور، این سازمان اقدام به طراحی پرسشنامه ای بر اساس متغیرهای مندرج در پیوست شماره 1 و 2 مصوبه شماره 302596 تاریخ 14/6/1397 شورای عالی اداری (موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی) نموده است.

ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعمل پیوست، نحوه دسترسی به پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن را به کارکنان خود اطلاع رسانی نمایند، به گونه ای که حداکثر تا تاریخ 31/03/1398 حداقل 5 درصد کارکنان ستاد دستگاه، سازمان های وابسته، شرکت های تابعه و واحدهای استانی ذیربط وارد سامانه شده و پرسشنامه مندرج در سامانه را تکمیل نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل نحوه دسترسی به پرسشنامه سنجش وضعیت مؤلفه های کلیدی فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور و چگونگی تکمیل آن

1- ورود به سامانه ارتقای فرهنگ سازمانی به آدرس: https://safa.aro.gov.ir

2- تکمیل مشخصات عمومی که در پایین صفحه اصلی درخواست شده است:

3- پس از تکمیل مشخصات عمومی و ثبت تآیید، صفحه سؤالات باز می شود که می بایست به 50 سؤال در قالب پیوستار نمایش داده شده پاسخ داده و در مقابل هر سؤال روی یک گزینه کلیک شود.

4- پس از تکمیل 50 سؤال، در پایان پس از درج عبارت امنیتی روی ثبت اطلاعات کلیک شود.

 توضیح مهم: دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه دستگاه های اجرایی موظفند، لینک مذکور در بند (1) دستورالعمل را به نحو مقتضی به تمامی کارکنان دستگاه اطلاع رسانی نمایند.