فرهنگ سازمانی

نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه های اجرایی کشور (مصوبه شماره 302550 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری)

 متن مصوبه در فرمت پی‌دی‌اف

تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 30/5/1397 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بندهای 8 و 11 ماده (115)‌قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، حفظ حقوق مردم مندرج در فصل سوم (مواد 25، 26، 27 و 28) و ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری و عملیاتی کردن نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب‌نامه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1392 شورای عالی اداری)، «نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه‌های اجرایی را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود.

این نظام‌نامه در 4 فصل، 14 ماده و 12 تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

نظام‌نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی کشور

فصل اول- تعاریف و اختصارات

ماده 1- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این مصوبه به شرح زیر است:

1- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.

2- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی راهبری و ارتقای فرهنگ سازمانی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.

3- دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه های مشمول نظام نامه ذکر شده در ماده 13.

4- معیارهای عمومی: شامل معیارهای مرتبط با اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی است که در تمام دستگاه های اجرایی به صورت مشترک مصداق داشته و از قوانین و مقررات مرتبط استخراج و در پیوست های شماره 1 و 2 نظام نامه درج شده است.

5- معیارهای اختصاصی: معیارهای ویژه عملکردی مرتبط با اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی است که در هر یک از دستگاه های اجرایی به صورت مجزا مصداق داشته و متناسب با مأموریت ها و وظایف تخصصی هر یک از دستگاه ها احصا می شود.

6- عوامل محتوایی: دربرگیرنده تمامی اقدمات فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق انها تضمین کننده نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاه های اجرایی می باشد.

7- عوامل ظاهری و نمادها: دربرگیرنده تمامی اقدامات فرآیندی، اجرایی، ساختاری و نیروی انسانی است که اجرای صحیح و دقیق آنها تضمین کننده نهادینه سازی نمادهای ظاهری فرهنگ سازمانی مطلوب در نظام اداری و مدیریتی بخش دولتی و دستگاه های اجرایی می باشد.

فصل دوم- اجراء و نهادینه سازی عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی

ماده 2- متغیرهای ذکر شده در قالب جداول پیوست شماره 1 و 2 این مصوبه به عنوان رفتارهایی فردی و سازمانی (معیارهای عمومی) مرتبط با فرهنگ سازمانی تلقی شده و دستگاه های مشمول موظفند ضمن اهتمام جدی به عملیاتی نمودن آن ها، ساز و کار لازم برای نهادینه سازی آنها در دستگاه را فراهم نمایند.

ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور اجرای صحیح عوامل محتوایی و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب عملکردی اقدامات زیر را انجام دهند:

1- به منظور جذب نیروی انسانی منطبق با فرهنگ سازمانی مطلوب که در سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم و ماده (90) قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است، معیارهای عمومی قابل سنجش در مرحله قبل از استخدام را به هنگام جذب نیروی انسانی مد نظر قرار داده و برای سنجش آنها، مراتب را در آزمون استخدامی (آزمون کتبی و مصاحبه فردی) دستگاه لحاظ کنند.

تبصره 1- به منظور عملیاتی نمودن مفاد این بند، سازمان موظف است تغییرات لازم در مقررات استخدامی (جذب و گزینش) را اعمال و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید و در خصوص قوانین و مقرراتی که تغییرات آنها نیازمند تصویب مراجع فرادستی است، پیشنهاد اصلاحی تهیه و به مراجع ذیصلاح برای طی مراحل تصویب ارائه نماید.

تبصره 2- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری سازمان نسبت به تهیه محتوای علمی و آموزشی و روش های فراگیرتر آموزش های مورد نیاز، بر اساس معیارهای عمومی که به تأیید ستاد مرکزی می رسد، اقدام نماید. محتوای تهیه شده باید به عنوان یکی از منابع اصلی آموزش های بدو و حین خدمت کارکنان (اعم از مدیران و کارمندان) مورد استفاده قرار گیرد.

2- به منظور توجه ویژه به ارتقای رفتارهای فردی (معیارهای عمومی رفتاری پیوست شماره 1) و رفتارهای سازمانی (معیارهای  عمومی شغلی پیوست شماره 2)، برنامه ریزی لازم برای طراحی و برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف با در نظر گرفتن متغیرهای جداول مذکور، انجام دهند.

3- معیارهای اختصاصی فرهنگ سازمانی متناسب با وظایف و مأموریت های خود را تعیین و پس از تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت در قالب دوره های آموزشی و توجیهی، عمومی سازی نمایند و نتایج آن را در ارتقاء و انتصاب به مشاغل ملاک عمل قرار دهند.

تبصره- دستگاه های اجرایی موظفند یک نسخه از معیارهای تدوین شده را برای جمع بندی تجارب و فراهم شدن امکان نظارت به سازمان ارسال نمایند.

ماده 4- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور نهادینه سازی آثار عوامل محتوایی فرهنگ سازمانی مطلوب، اقدامات زیر را انجام دهند:

1- به منظور رعایت و نهادینه سازی رفتارهای عمومی و سازمانی (معیارهای عمومی) در بین کارمندان، ضمن اطلاع رسانی، آموزش و یادآوری قوانین و مقررات مرتبط با متغیرهای مذکور، ساز و کار تشویق و تنبیه کارمندان را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه عملیاتی نمایند.

تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند، ضمن بررسی مسائل و مشکلات مربوط به معیارهای عمومی در ستاد و سازمان های وابسته به خود، پیشنهادهای خود را به صورت سالیانه برای در نظر گرفتن در قالب معیارهای جداول 1 و 2 به سازمان ارسال نمایند.

2- بر اساس معیارهای عمومی و اختصاصی، نسبت به ارزیابی عملکرد سالیانه تمامی کارمندان (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و...) اقدام نموده و نتایج آن را در تمامی مراحل استخدامی، تبدیل وضعیت، ارتقای شغلی و انتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی مبنای عمل قررا دهند.

تبصره- دستورالعمل فرایند ارزیابی عملکرد معیارهای عمومی و اختصاصی و  نحوه استفاده از نتایج آن در ارزیابی سالانه، توسط سازمان ابلاغ می گردد.

فصل سوم- اجرا و نهادینه سازی عوامل ظاهری و نمادهای فرهنگ سازمانی

ماده 5- دستگاه های اجرایی مشمول مصوبه، موظفند به منظور نهادینه سازی نمادها و جنبه های ظاهری فرهنگ سازمانی اقدامات زیر را انجام دهند:

1- تعیین استانداردهای رفتاری، گفتاری برای تمامی مشاغل به ویژه مشاغلی که مستقیم با مراجعه  کنندگان/ شهروندان در ارتباط هستند، از قبیل؛ نگهبان، متصدیان باجه های ارائه خدمات، مسئولین دفاتر، مسئولان روابط عمومی و مدیران در سطوح مختلف.

تبصره- استانداردهای فوق با در نظر گرفتن مفاد تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری (به ویژه مواد 3، 7 و 11) به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، ماده (4) آیین نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90)، (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 77683/44770 مورخ 8/4/1389، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به شماره 18540/13.ط مورخ 10/2/1381 و سایر قوانین و مقررات مرتبط، توسط دستگاه های اجرایی تنظیم و عملیاتی می شود. ضروری است یک نسخه از استانداردها، برای جمع بندی تجارب، تهیه گزارش و انتشار عمومی به سازمان ارسال گردد.

2- تعیین استانداردهای تمامی فعالیت های اداری و پشتیانی در چهت ایجاد و تقویت انضباط اداری و مالی از قبیل: نحوه پذیرایی در جلسات در سطوح مختلف سازمانی، نگهداری فضاها و ساختمان ها، بهره براری از تجهیزات اداری و وسایل نقلیه، خرید، نگهداری و تخصیص امکانات و وسایل انجام وظایف متناسب با سطح سازمانی، برگزاری همایش ها و نشست های علمی و اداری، مراسم فرهنگی و مناسبتی.

ماده 6- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور نهادینه سازی نظم و انضباط اداری و مالی، نسبت به تهیه و تنظم دستورالعمل های اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مرتبط با نظم بخشی اداری و مالی نظیر؛ مقررات ورود و خروج، مرخصی، آموزش، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی، حفظ، نگهداری و بهره برداری اصولی از ابنیه و اموال و تجهیزات سازمانی و رعایت موازین اخلاقی و استانداردهای ظاهری و پوشش مناسب به همراه سازو کارهای تشویقی و تنبیهی مستخرج از قوانین و مقررات پس از تصویب شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اقدام نماید.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند نتایج اجرایی این فصل را در قالب چک لیست مشخص و به صورت ادواری چهارماهه مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را مبنای تشویق و تنبیه کارکنان قرار دهند.

تبصره- چک لیست مذکور، نحوه و فرآیند تشویق و تنبیه کارکنان به تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه می رسد.

فصل چهارم- ارکان

ماده 8- راهبری ارتقای فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور در قالب ستاد مرکزی مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور با ترکب اعضاء و مأموریت به شرح زیر انجام خواهد شد:

1- ترکیب اعضاء:

  • رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: رییس ستاد
  • معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور: نایب رییس
  • یک نفر از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلایم ایران به انتخاب رییس سازمان مذکور
  • رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی
  • یک نفر از معاونان هر یک از وزارتخانه های؛ کشور، علوم، تحقیقات و فنآوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به انتخاب وزرای ذیربط برای دوره دو ساله
  • دو نفر صاحب نظر در مسائل مدیریت و فرهنگ سازمانی به انتخاب رییس ستاد برای دوره دو ساله
  • رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور عضو و دبیر ستاد

2- مأموریت های اصلی:

- بررسی و تعیین ضرورت ها، اولویت ها، برنامه ها و فعالیت ها در خصوص فرهنگ سازمانی عمومی و اختصاصی

- بررسی و تعیین سیاست های لازم در زمینه ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی فرهنگ سازماین در نظام اداری جهت ارائه به دولت و شورای عالی اداری

- اتخاذ تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی در زمینه بهبود فرهنگ سازمانی عمومی

- بررسی و تعیین سیاست های لازم برای جلب مشارکت ها و نظارت سازمان یافته مردم در توسعه فرهنگ سازمانی از طریق تشکل های مردم نهاد

- تصویب طرح های راهبردی ویژه برای بهبود وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری

- بررسی و تأیید گزارش سالانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور، قبل از انتشار و ارائه به مراجع ذیربط.

ماده 9- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با همکاری سازمان، زمینه و مشوق های لازم جهت سوق دادن رساله های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، به سمت مطالعات مرتبط با ارتقای فرهنگ سازمانی مطولب ترسیم شده در این نظام نامه را فراهم می نمایند.

ماده 10- سازمان مکلف است با استفاده از ظرفیت های موجود در مرکز آموزش مدریت دولتی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مجاز نسبت برگزاری نشست ها، کارگاه های آموزشی، سمینارها و همایش های ویژه فرهنگ سازمانی با در نظر گرفتن سطوح سازمانی و مدیریتی به صورت ادواری و با زمان بندی مشخص اقدام نموده و ضمن مستندسازی آنها نسبت به انتشار دستاوردها، تألیفات و بولتن های علمی و ترویجی اقدام نماید.

تبصره 1- مرکز آموزش مدیریت دولتی تمامی فعالیت های آموزشی و ترویجی سمعی و بصری تولید شده در قالب مفاد این ماده را تلخیص و در قالب فیلم، نماهنگ و سایر روش های ممکن تنظیم و برای استفاده دستگاه های اجرایی و پخش در رسانه های جمعی و اجتماعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده می کند.

تبصره 2- سازمان می تواند حسب مورد از ظرفیت های موجود در تشکل های حرفه ای و سازمان های عمومی غیردولتی در نهادینه سازی فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی استفاده نماید.

ماده 11- وزارتخانه های؛ علوم، تحقیقات و فنآوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، موظفند همکاری لازم با سازمان را به منظور ترویج و نهادینه سازی فرهنگ سازمان مطلوب در نظام اداری به عمل آورند.

تبصره- وظیفه ترویج، نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب و نظارت بر تحقق اهداف این نظام نامه در دستگاه های اجرایی استان بر عهده شورای راهبری توسعه مدیریت استان بوده و این شورا گزارش های ادواری لازم را به استاندار و سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه می نماید.

ماده 12- به منظور تشویق دستگاه های مشمول این مصوبه و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مطلوب، سازمان اقدام به طراحی و اجرای "جایزه ملی فرهنگ سازمانی" خواهد نمود.

تبصره 1- نحوه، فرآیند و چگونگی ارزیابی عملکرد و انتخاب دستگاه ها در سطوح مختلف، حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان تنظیم و پس از تأیید ستاد مرکزی ابلاغ می شود.

تبصره 2- سازمان موظف است میزان پیشرفت و ارتقای فرهنگ سازمان در دستگاه های مشمول را اندازه گیری و نتایج آن را به صورت سالیانه به شورای عالی اداری و هیأت وزیران گزارش نموده و به نحو مقتضی به صورت عمومی منتشر کند.

ماده 13- تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و دستگاه های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگا هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، مشمول این مصوبه بوده و در این نظام نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده 14- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مسئول راهبری و ارتقای فرهنگ سازمانی و حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه می گردد.

پیوست شماره 1- معیارهای عمومی رفتاری

 

پیوست شماره 2- معیارهای عمومی شغلی

برگزاری جایزه ملی فرهنگ سازمانی

دانشگاه علامه طباطبایی متولی اجرای برگزاری جایزه ملی فرهنگ سازمانی شد.

چهارمين جلسه ستاد مركزي راهبري و ارتقاي فرهنگ سازماني با حضور رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري در اين جلسه با اشاره به اهميت ترويج فرهنگ سازماني گفت: نظام اداري هرچند ۱۵ درصد نيروي كار كشور را شكل مي دهد اما تاثير بسيار عميقي بر روي نيروي كار كل كشور گذاشته و از رفتارها و مقرراتش الگوگيري مي شود.

معاون رئيس جمهور افزود: هر تصميمي كه در دولت اتفاق بيفتد به شدت در بخش غيردولتي تاثيرگذار است. مثلا اگر ادارات دولتي را پنج شنبه ها تعطيل كنيم كل كشور تحت تاثير قرار خواهد گرفت و يا نمي توانيم براي كاركنان زن دستگاه هاي دولتي ۹ ماه مرخصي زايمان در نظر بگيريم و اين تصميم را به بخش خصوصي تسري ندهيم.  

مهندس انصاري با اشاره به دعوت كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از برخي دستگاه هاي موثر در حوزه فرهنگ عمومي گفت: در آن جلسه گزارش نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي كشور ارائه شد. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد اگر بتوان در فرهنگ سازماني دستگاه ها و متناسب با اين نظام نامه تحولي ايجاد كرد گام بلندي در تحول فرهنگ جامعه صورت گرفته است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به اهميت جايزه ملي فرهنگ سازماني گفت: انجام هر كار مهمي مي تواند همراه با نقد و اشكال باشد اما بايد دل را به دريا بزنيم و كار را انجام بدهيم. با اين حرف كه مي خواهيم بهترين كار را ارائه كنيم نبايد توقف داشته باشيم. فرض بايد اين باشد كه كار را انجام مي دهيم و در گذر زمان در طول اجرا آن را تصحيح مي كنيم.

معاون رئيس جمهور با اشاره به نقش سازنده دانشگاه ها و مراكز علمي در همكاري با دستگاه هاي اجرايي گفت: به دو دليل بايد سراغ مراكز دانشگاهي رفت. اول اينكه براي يك مدير دانشگاهي اعتبار علمي از مناسبات اداري اهميت بيشتري دارد. دليل دوم اين است كه در دستگاه هاي اجرايي تغييراتي در دوره هاي مختلف اتفاق مي افتد و اين تغييرات كل جهت گيري هاي آن دستگاه را متاثر مي كند ولي محيط هاي دانشگاهي خيلي متاثر از تغييرات سياسي نيستند و يا در سطحي كه تاثير مي پذيرند، در برنامه هاي علمي آنها اثر چنداني ندارد. 

مهندس انصاري با تبريك به دانشگاه علامه طباطبايي به دليل برگزيده شدن طرح پيشنهادي اين دانشگاه براي اجراي جايزه ملي فرهنگ سازماني گفت: تا پايان امسال تفاهم نامه اي در جزئيات بين سازمان اداري و استخدامي كشور و دانشگاه علامه طباطبايي منعقد خواهد شد تا در اين تفاهم نامه پروپوزال كار نهايي شده و در بهار و تابستان سال آينده ارزيابي از دستگاه ها را انجام دهيم. 

معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه يكي از مشكلات كشور اعطاي جوايز متعدد با عناوين و در حوزه هاي مختلف است گفت: در نظام اداري حضور دستگاه هاي اجرايي در اينگونه جوايز ممنوع اعلام شده است و دستگاه هاي اجرايي صرفا در جوايزي مي توانند حضور داشته باشند كه اعتبارسنجي آنها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و در برخي حوزه ها سازمان ملي بهره وري انجام و اعتبارشان اعلام شده باشد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور جايزه ملي فرهنگ سازماني را يكي از مهمترين جوايز نظام اداري كشور برشمرد و گفت: جشنواره شهيد رجايي  و جايزه ملي فرهنگ سازماني تنها جوايزي هستند كه مصوبه مرجع قانوني دارند. در نتيجه بايد به سمتي حركت كنيم كه اين جايزه در توسعه فرهنگ سازماني به معتبرترين جايزه كشور تبديل شود.

 مرتبط: نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازمانی

مهندس انصاري با تاكيد بر حضور اين جايزه در بخش عمومي گفت: اين جايزه فقط بايد در بخش عمومي باشد و نبايد به بخش تعاوني و خصوصي تسري داده شود. چرا كه آن بخش ها با مدل هايي اداره مي شوند كه اختيارات و امكانات خاص خود را دارند اما در نظام اداري اينگونه نيست. اين سازمان متولي بخش عمومي است و اگر قرار باشد حوزه هاي تخصصي هم در اين جايزه ديده شوند بايد در داخل همين بخش عمومي به آنها پرداخت.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اهميت تقويت نظام مشاوره مديريت در كشور گفت: يكي از گرفتاري ها در كشور اين است وقتي يك دستگاه مي خواهد يك مساله ساده نظام اداري مثل طراحي تشكيلات انجام بدهد گروه مشاوره قوي بيرون از نظام اداري وجود ندارد كه بتواند به آن دستگاه كمك كند. حوزه توسعه فرهنگ سازماني كار جديدي است ويكي از اهداف آن بايد تربيت مشاورين مديريت در اين حوزه باشد.

وي افزود: پيشنهادات بهبود بايد يكي از خروجي هاي اين جايزه باشد و بايد مشاورين توسعه فرهنگ سازماني متناسب با كاركرد دستگاه با جايزه، پيشنهادات بهبود را ارائه دهند.

مهندس انصاري در خاتمه با اشاره به رويكرد خودگردان شدن جايزه ملي فرهنگ سازماني و برگزاري داوطلبانه آن در سال هاي ابتدايي گفت: اين جايزه بايد تا يك دوره زماني هم به صورت داوطلبانه براي دستگاه هاي اجرايي و هم با حمايت دولت برگزار شود. وقتي انگيزه هاي لازم ايجاد شد هم مساله خودگرداني را مي توان پيگيري كرد و هم حضور همه دستگاه هاي اجرايي را حداقل در حوزه عمومي الزامي دانست.

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اصلاح تصویبنامه شماره 134314/ت57333هـ مورخ 21/10/1398 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 11/10/1398 به پیشنهاد شماره 127608/40702 مورخ 4/10/1398 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویبنامه شماره 83004/ت56965هـ مورخ 3/7/1398 بعد از واژه "اعتبارات" عبارت "مصوب مربوط" اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ (بخشنامه شماره 16982 مورخ 24/2/1399 معاون اول رییس‌جمهور)

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «چاچروب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ» در 10 ماده که بنا به پیشنهاد آن دبیرخانه و در جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ 5/12/1398 به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برا انعکاس به مراکز و دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

(جلسه 4 مورخ 5/12/1398 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

مقدمه

در اجرای مصوبه جلسه سوم مورخ 28/8/1398 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، چارچوب استاندارد تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ به شرح مواد زیر به تصویب می‌رسد. این چارچوب به مرحله تدوین اسناد می‌پردازد و شامل تعریف، اصول، ارکان، مقدامات و فرآیند تدوین، هماهنگی بین اسنادی، اجزاء، نهایی‌سازی، تصویب و روزآمدسازی اسناد است.

ماده 1- تعریف سند

کلیه سندهای تخصصی و موضوعی مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که مشتمل بر عناوین مختلف، اعم از منشور جامع، سند، سند ملی، سند راهبردی، سند توسعه، سند جامع، نقشه راه، برنامه ملی، طرح ملی، برنامه جامع یا طرح جامع می‌باشد و طبق ساختار و فرآیند آمده در این چارچوب تهیه و به تصویب می‌رسد.

ماده 2- اصول

تدوین اسناد، به اصول پنج‌گانه‌ی؛ پایبندی به اصول و مبانی اسلامیی ایرانی، انسجام نظری، مسئله‌محوری، مشارکت‌جویی و عمل‌گرایی متعهد است.

ماده 3- ارکان

ارکان تدوین سند عبارتند از:

1. شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این چارچوب «شورای عالی» نامیده می‌شود.

2. ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در این چارچوب «ستاد» نامیده می‌شود.

3. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور که در این چارچوب «دبیرخانه» نامیده می‌شود.

4. کمیته تدوین سند که در این چارچوب «کمیته تخصصی» نامیده می‌شود.

5. دستگاه مسئول تدوین سند که در این چارچوب «دستگاه مسئول» نامیده می‌شود.

ماده 4- مقدمات تدوین سند

مقدمات تدوین سند شامل فرآیندهای زیر است:

1. 

در حال تکمیل...

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی (تصویب‌نامه شماره 83004/ت56965هـ مورخ 3/7/1398 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24/6/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود و شرکت‌های دولتی یک‌درصد (1%) اعتبارات هزیانه‌ای دریافتی از بودجه عمومی خود را به استثنای فصول (1)، (4) و (6) مطابق ساز و کار مندرج در این آیین‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با  اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود، جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌‌رسانی نمایند.

 ماده 2- به منظور هماهنگی در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعیین ساز و کار اجرایی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- سخنگوی دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت (رییس کارگروه).

2- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (دبیر کارگروه).

3- نمایندگان رییس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر.

5- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با معرفی رییس سازمان مذکور.

6- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با معرفی رییس سازمان.

7- نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با معرفی بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب موضوع.

تبصره- مسئولیت اجرای مفاد این ماده در استان‌ها بر عهده شورای اطلاع‌رسانی استان است.

ماده 3- وظایف کارگروه به شرح زیر است:

1- بررسی و تصویب اولویت‌های محتوایی برنامه‌سازی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ذی‌ربط.

2- تصویب چهارچوب و انواع قرارداد سالانه بخشی و میان بخشی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

3- نظارت و ارزیابی چگونگی انعقاد و اجرای قرارداد میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- اخذ و بررسی‌ گزارش‌های دوره‌ای مربوط به چگونگی و روند تولید و پخش برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با این آیین‌نامه در سازمان صدا و سیمای جمهوری سالامی ایران.

ماده 4- هر گونه پرداخت توسط دستگاه‌های اجریی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منحصراً در چارچوب این آیین‌نامه و قرارداد مربوط مجاز است.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در دو تا چهار مرحله، با رعایت ماده (4) این آیین‌نامه و کلیه قوانین و مقررات مربوط، مطابق و متناسب با پیشبرد قرارداد منعقده و در حدود تخصیص اعتبار، به حساب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز می‌نمایند.

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در موافقت‌نامه‌های متبادله (یا اصلاحیه‌های آن) پیش‌بینی نمایند.

ماده 7- دبیر کارگروه (با موافقت رییس کارگروه) دعوتنامه منضم به دستور جلسه و مستندات مربوط را حداقل یک هفته قبل از تاریخ هر جلسه برای اعضا ارسال می‌نماید. جلسه با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رییس کارگروه رسمیت یافته و تصمیمات با موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر اعتبار موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سایر قراردادهایی که از محل اعتبار قوانین بودجه سنواتی برای تولید و پخش برنامه با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌کنند، سازمان در این آیین‌نامه را رعایت نمایند.

ماده 9- دستورالعمل شماره 122276 مورخ 13/3/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور