تعیین محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده (تصویبنامه شماره 15054/ت57638هـ مورخ 20/2/1399 هیئت وزیران)

معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت وزیران در جلسه 14/2/1399 به پیشنهاد شماره 8323 مورخ 2/2/1399 معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (3) آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

1- محورها و مؤلفه های شاخص های خانواده در (10) محور و (45) مؤلفه به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.

2- دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه های موضوع سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معم رهبری و ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- تشکیل دهد تا شاخص های اختصاصی ذیل مؤلفه های جدول مذکور را تدوین و ابلاغ کند و همچنین با همکاری مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص ها را نیز تدوین و ابلاغ کند.

3- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای اجرای این تصویبنامه را در قالب بودجه سنواتی خود پیش بینی کنند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

جدول پیوست- محورها و مؤلفه های خانواده

ردیف

محور

مؤلفه

1 سلامت -سلامت جسمی - امید به زندگی- سلامت روانی- اوقات فراغت، نشاط و ورزش- بهداشت باروری- تغذیه و تندرستی- بهره مندی از خدمات سلامت (خدمات بهداشتی و درمانی)
2 اقتصاد، معیشت، امور رفاهی و مسکن اشغال- مسکن- تأمین اجتماعی- درآمد و هزینه- دسترسی به خدمات حمایتی
3 روابط و مناسبات خانوادگی و خویشاوندی - فعالیت‌ها و ارتباطات والدین/ فرزندان/ خویشاوندان/ دوستان - مهارت‌های زناشویی- نقش های مادری، چدری، همسری و فرزندی - حمایت اعضای خانواده از یکدیگر و تکریم سالمندان و فقندان خشونت - رضایت - اعتماد - مشارکت و مسئولیت پذیری
4 آموزش، مشاوره و اطلاع رسانی - آموزش های رسمی - آموزش های غیررسمی - مشاوره - رسانه ها و سواد رسانه ای (سواد مجازی)
5 دین و ارزش های اخلاقی - آگاهی و باور دینی - ارزش‌های اخلاقی - رفتارهای دینی
6 مشارکت خانواده در امور جامعه - مشارکت در عرصه اقتصادی - مشارکت در عرصه اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست - مشارکت در عرصه سیاسی و دفاعی
7 موانع، ناهنجاری ها و آسیب ها - بیکاری و فقر - طلاق - اعتیاد - رفتارهای ضد ارزش در جامعه اسلامی - تهاجم فرهنگی غرب
8 فرزندآوری، تربیت و تأمین آینده فرزندان - فرزندآوری و بعد خانوار - تربیت اسلامی فرزندان - تأمین آینده فرزندان و خودشکوفایی آنان
9 نظام حقوقی خانواده - قوانین و رویه های قضایی (دسترسی) -حکمیت - امنیت - عدالت حقوقی
10 تشکیل خانواده - همسریابی و همسر گزینی - ترویج و تسهیل ازدواج - نگرش به ازدواج - ازدواج / تجرد/ تعجیل و تأخیر