ضوابط و معیارهای لازم جهت انتشار هرگونه جزوه، کتاب، نشریه، پمفلت، بروشور، پوستر، تراکت، فیلم، اسلاید و ... بشرح زیر است:

الف: در امور مزبور بر موارد زیر تأکید شود:

- مزایای شیر مادر

- مضرات تغذیه مصنوعی

- منع تبلیغ در زمینه تغذیه مصنوعی

- منع برابری شیر مصنوعی یا غذای کودک با شیر مادر

- منع تبلیغ مصرف بطری و پستانک

- منع تبلیغ شیر مصنوعی ، بطری و پستانک بطور مستقیم یا غیر مستقیم و با استفاده از کالا یا وسایل مورد مصرف کودکان

- منع عرضه نمونه محصولات به مادران و یا کارکنان بهداشتی و پزشکان همراه با انتشارات مورد نظر

ب: تبلیغات باید صرفاً در جهت ترویج تغذیه با شیر مادر بوده و تحت هیچ عنوانی نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم حاوی مطالب و یا عناوین و یا ...، برای  لقاء مصرف شیرخشک یا غذای کمکی باشد.

ج: کلیه انتشارات باید به تأیید کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر برسد.

دکتر سید علیرضا مرندی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی