هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

طرح مهرآفرين موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱- در بند (۱) و بند (۷) تصويبنامه، واژه "اجرايي" بعد از عبارت "اعمال اختيارات" اضافه مي شود.

۲- در بند (۲) تصويب نامه، عبارت "با رعايت مجوزهاي قانوني مصوب و قوانين مربوط از جمله تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه" قبل از واژه "رأساً" اضافه مي شود.

۳- در بند (۶)‌ تصويبنامه ، واژه "مسئوليت هاي" جايگزين واژه "مزيت هاي" مي شود.

۴- متن زير به عنوان بند (۱۱)‌ به تصويب نامه اضافه مي شود.

۱۱- اجراي اين تصويبنامه و شرح پيوست آن از محل اعتبارات مربوط و با رعايت قوانين مربوط صورت مي گيرد.

۵- در رديف (۱)‌ جدول مندرج در فصل اول پيوست تصويب نامه (موضوع وظايف و اختيارات تفويضي)، بعد از واژه "استخدامي"، واژه "مصوب" اضافه مي شود.

۶- در انتهاي رديف هاي (۲)، (۳)، (۴) و (۵) جدول ياد شده، عبارت "با رعايت دستورالعمل مربوط" اضافه مي شود.

۷- در رديف (۹) جدول مذكور، بعد از عبارت "برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران"، عبارت "با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۴۴۳/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۸/۵/۱۳۹۱" اضافه مي شود.

۸- در انتهاي متن رديف (۱۱) جدول مذكور، عبارت "با رعايت ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه" اضافه مي شود.

۹- در رديف (۱۳) جدول مذكور، عبارت "عقد قرارداد با شخص حقيقي به عنوان برون سپاري" بعد از عبارت "براي غيرپستهاي سازماني" اضافه مي‌شود.

۱۰- در جزء (ي) رديف (۱۷) جدول مذكور، عبارت "با رعايت قانون" بعد از عبارت‌هاي "افرادي كه" و "افراد موضوع بند (د) ماده ياد شده كه" اضافه مي‌شود. 

۱۱- به ابتداي رديف‌هاي (۲۱)، (۲۲) و (۲۴) تا (۲۸) جدول مذكور، عبارت "اختيار موضوع ماده (۳۱) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص" اضافه مي‌شود.

۱۲- در بند (۱۰) قسمت ملاحظات فصل اول پيوست تصويب‌نامه، عبارت "و دستورالعمل مربوط" بعد از عبارت "قانون مديريت خدمات كشوري"‌ اضافه مي‌شود.

۱۳- متن زير جايگزين بند (۱۸) قسمت ملاحظات مذكور مي‌شود.

«۱۸-ايجاد تعداد (۲۵۴) پست سازماني به عنوان رييس قطار در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با رعايت بند (ب) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز استخدام افراد براي پست‌هاي مصوب با رعايت قوانين مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز است. شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با رعايت تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات كشوري از طريق انعقاد قرارداد انجام كار معين يا ساعتي نسبت به بكارگيري نيروهاي موردنياز اقدام نمايد.»

۱۴- در بند (۳۳) قسمت ملاحظات مذكور، عبارت "با رعايت دستورالعمل مربوط" بعد از عبارت "همترازان آن‌ها" اضافه مي شود.

۱۵- در بند (۳۴) قسمت ملاحظات مذكور، عبارت "نيروهاي قراردادي"‌ جايگزين واژه "افرادي" مي‌گردد.

۱۶- متن زير به عنوان بند (۳۹) به قسمت ملاحظات مذكور الحاق مي‌شود:

«۳۹- تشخص و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موضوع تبصره (۲) ماده (۵۷) فانون برنامه پنجم توسعه نيز در زمره اختيارات و مسئوليت‌هاي تفويضي موضوع اين تصويب‌نامه مي‌باشد.»

۱۷- متن زير به عنوان بند (۴۰) به قسمت ملاحظات ياد شده اضافه مي‌شود.

«۴۰- تبديل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به اعتبارات جاري و يا هزينه از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي امور هزينه‌اي جز در موارد قانوني جابه‌جايي اعتبارات مجاز نيست.»

۱۸- ساير مفاد تصويب‌نامه و شرح پيوست به قوت خود باقي است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -