در اجرای «آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری»، موضوع مصوبه شماره 4221/44196 مورخ 14/1/1389 و به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و تجارب جهاد دانشگاهی واحد تهران در زمینه امور اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، توسعه و بهبود خدمات مربوط و فراهم نمودن زمینه برای ایجاد یک نظام کارآمد در سطح کشور دبیرخانه ملی نظام پیشنهادها به شرح زیر تشکیل و ساماندهی می شود.

1- اصطلاحات مورد استفاده در معانی مشروح زیر به کار می روند:

نظام پیشنهادها: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری

دبیرخانه ملی: دبیرخانه ملی دائمی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

سامانه ملی نظام پیشنهادها: نرم افزار جامع نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با قابلیت ارتباط به سامانه های نرم افزاری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی و ثبت پیشنهادهای عموم مردم

جشنواره های استانی: مراسم معرفی و تقدیر از برترین های نظام پیشنهادها در سطح استان

جشنواره ملی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها: معرفی و تقدیر برترین های نظام پیشنهادها با بهره گیری از گزارش جشنواره های استانی

2- دبیرخانه ملی نظام پیشنهادها با اهداف زیر در جهاد دانشگاهی واحد تهران تشکیل می شود:

الف- توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت مشارکتی با استقرار سامانه ملی نظام پیشنهادها

ب- مدیریت دانش از طریق اطلاع رسانی پیشنهادها و دستاوردهای حاصل از اجرای آنها

ج- تبیین مبانی علمی و نظری نظام با استفاده از تجارب و آگاهی های مسئولین نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به منظور ترویج و آموزش نظام پیشنهادها

د- انتقال تجربیات بین المللی در زمینه استقرار نظام پیشنهاد و مدل های مشابه

هـ- ایجاد رقابت سازنده میان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی برای استقرار و اجرای نظام پیشنهادها

و- ایجاد درگاه ملی نظام پیشنهادها

ز- شناسایی و معرفی الگوهای موفق در نظام پیشنهادها

3- ارکان دبیرخانه:

الف- شورای سیاست گذاری نظام پیشنهادها:

این شورا به عنوان بالاترین رکن دبیرخانه ملی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

وظایف:

- تدوین خط مشی و سیاست های کلی نظام پیشنهادها در سطح کشور

- تهیه و تدوین تفاهم نامه مربوط به سیستم یکپارچه نرم افزاری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سطح کشور

- بررسی و تصویب پیشنهاد دبیرخانه ملی در خصوص نحوه برگزاری همایش ها و جشنواره های ملی، دستگاهی و استانی و نیز تأیید ترکیب اعضای آن، پیشنهادی از سوی دبیرخانه ملی

- تدوین پیش نویس و یا بازنگری آیین نامه اجرایی دبیرخانه ملی نظام پیشنهادها.

- تبادل «تفاهم نامه استقرار و اجرای نظام پیشنهادها» با وزارتخانه ها، سازمان های مستقل و استانداری ها و تعیین راهکار تبادل تفاهم نامه توسط دستگاه های مذکور با واحدها و مؤسسات تابعه و زیر مجموعه

- بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی در برگزاری همایش ها و جشنواره های ملی، دستگاهی و استانی

ترکیب اعضا:

1- معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا عناوین مشابه (رییس شورا) یا نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

2- رییس جهاد دانشگاهی واحد تهران (دبیر شورا)

3- رییس امور بهره وری و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا عناوین مشابه

4- معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تهران یا عناوین مشابه

5- نماینده معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری

6- رییس کمیته جشنواره ملی

7- سه نفر از معاونین دستگاه های اجرایی پیش رو در امر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

8- سه نفر از مدیران دستگاه های اجرایی پیش رو در امر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

9- سه نفر از مدیران ارشد بخش خصوصی پیش رو در امر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

10- سه نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا یا نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

ب- دبیرخانه ملی:

دبیرخانه ملی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، واحدی است که با استفاده از نیروها و امکانات جهاد دانشگاهی واحد تهران زیر نظر رییس شورای سیاست گذاری فعالیت نموده و وظایف آن به شرح زیر است:

1- استقرار و جاری سازی سامانه نرم افزاری جامع نظام پیشنهادها

2- ارائه و تنظیم ضوابط مربوط به نحوه ارتباط نرم افزاری سامانه ملی با سامانه های نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی

3- ارایه گزارش های نحوه عملکرد ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های ابلاغی در دستگاه های اجرایی به معاونت های توسه مدیریت و سرمایه انسانی، و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

4- دریافت پیشنهادهای مردم از طریق ساماه نرم افزاری، پالایش آنها و ارسال به دستگاه ها و سازمان های مرتبط

5- پیگیری نحوه بررسی پیشنهادهای ارسالی به دستگاه های اجرایی تا حصول نتیجه

6- بهره گیری و ایجاد رقابت بین شرکت های غیردولتی در زمینه تأمین نرم افزارهای مربوط و ارایه خدمات مشاوره ای

7- تنظیم مقررات مورد عمل در شبکه فعالان نظام پیشنهادها در خصوص هماهنگی نرم افزارها و توازن بازار مربوط

8- ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و روزآمد از نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سطح کشور

9- تعیین خط مشی های اجرایی، سیاست گذاری و برنامه ریزی مرتبط با برگزاری همایش و جشنواره ملی و استانی

10- پیشنهاد اعضای کمیته علمی و گروه های ارزیابی همایش و جشنواره ملی و استانی به شورای سیاست گذاری

11- برگزاری سالانه همایش و جشنواره ملی نظام پیشنهادها

12- ارایه گزارش برگزاری همایش و جشنواره ملی و استانی نظام پیشنهادها به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

13- بررسی و تهیه گزارش نحوه دریافت و بررسی پیشنهادها و بررسی پیشنهادها و ارایه بازخورد به پیشنهاد دهنده، دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

14- فرهنگ سازی و ترویج نظام مذکور توسط انتشار مقالات، معرفی دستگاه های برتر، آموزش و راه اندازی تورهای آموزشی پژوهشی

15- مطالعات تطبیقی و پژوهش در زمینه های مختلف نظام پیشنهادها

4- تمامی دستگاه های اجرایی موظفند با اتصال سامانه نرم افزاری نظام پیشنهادهای دستگاه مربوط به سامانه ملی نظام پیشنهادها، امکان تبادل اطلاعات و اخذ گزارش را فراهم نمایند

5- نحوه اجرای این مصوبه در راستای استقرار و توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی در ارزیابی عملکرد سالانه آنان مؤثر است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -