کاربرگ شماره (1-16-1)

مربوط به ردیف 16 فصل اول

موارد ذیل در صورتی که از مصادیق ملاحظات فصل اول باشند می توانند رأساً و به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و مقام مجاز از سوی آنها و توسط دستگاه ذیربط بکارگیری، جذب یا استخدام شوند و نیز شماره مستخدم رأساً توسط دستگاه مربوطه از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به افراد اختصاص دهند:

1- نخبگان معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان.

2- افراد پذیرفته شده موضوع آزمون استخدامی، مشهور به آزمون ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

3- قهرمانان ورزشی که دارای مدال های جهانی، المپیک و پارا المپیک می باشند با تأیید وزارت ورزش و جوانان.

4- حافظان سی جزء قرآن و قاریان ممتاز بین المللی (نفرات اول تا سوم) معرفی شده از سوی مراجع ذیربط.

5- نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی در سقف حداکثر (10%) مجوزهای استخدامی هر دستگاه با اولویت دارندگان مدارک دانشگاهی (افرادی که دارای سنوات بالاتری می باشند در صورتی که امتیاز 100 فرض شود به ازای هر سال سابقه کار 2 امتیاز و حداکثر تا 20 امتیاز به وی تعلق می گیرد.)

6- افراد موضوع ماده (19) بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388.

7- کلیه مشاغل و پست های گزینش و حراست از جمله شغل مسئول گزینش و مأمور حراست.

8- پست های حساس و کلیدی بدون متصدی و یا مدیریتی.

9- افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و یا به کارگیری و جذب و استخدام در مناطق یاد شده.

تبصره- در کلیه موارد مذکور، جذب، بکارگیری و استخدام افراد واجد شرایط از بین آنان و از طریق امتحان یا مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که تعداد متقاضیان یا افراد مطروحه برای تصدی مشاغل و پست های فوق الذکر به میزان نیاز یا کمتر از نیاز باشد صرفاً پس از مصاحبه با فرد یا افراد متقاضی یا مطروحه و یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار یا معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و یا مقامات مجاز از سوی آنان جذب، بکارگیری و استخدام صورت می پذیرد و شماره مستخدم از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار توسط دستگاه اختصاص می یابد.

10- آزمون های قبلی نیز با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و عناوین مشابه و یا مقامات مجاز از سوی آنان کفایت می کنند و نیاز به آزمون مجدد ندارد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -