کاربرگ شماره (1-1-1)

مربوط به ردیف 1 فصل اول

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی (یا عناوین مشابه)

سلام علیکم،

در اجرای احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط و مصوبات و تصمیمات قانونی و به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق وظایف و مأموریت های سازمانی ........... موافقت می شود نسبت به استخدام .......... نفر اقدام گردد.

نام و نام خانوادگی و امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی