شناسنامه: اصلاحیه مصوبه
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور- وزارت كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد و تأييد رييس‌جمهور، وزرا و معاونين رييس‌جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور تصويب نمود:

طرح مهرآفرين

۱- بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت‌هاي اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد.

۲- دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب‌نامه مي‌باشد و رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد،‌صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه‌هاي صادره قبلي از سوي مقامات، نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بكارگيري و جذب و استخدام افراد، اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.

۳- اختيارات هيئت وزيران در اجراي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و بودجه هاي سنواتي به عهده وزراي دادگستري و كشور مي‌باشد.

۴- مصوبات و تصميمات به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است لازم‌الاتباع مي‌باشد.

۵- كد شناسه و شماره مستخدم به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداري‌ها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني آنان و عناوين مشابه و ساير مقامات و مديران ستادي و استاني مجاز از سوي آنان رأساً توسط دستگاه‌هاي مربوط و استانداري‌ها به افراد اختصاص مي‌يابد.

۶- به استناد مواد ۱۸۱ و ۱۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بنا به پيشنهاد وزرا و معاونين رييس‌جمهور وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي آنان در امور اداري و استخدامي و امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي و نيز وظايف و اختيارات و مزيت‌هاي آنان به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، به عهده ساير مقامات و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه و مديران ستادي و استاني گذاشته مي‌شود.

۷- به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني يا عناوين مشابه آنان به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور براي انجام و اعمال اختيارات رييس‌جمهور و هيئت وزيران به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين مي‌شوند، تصميمات نماينده ويژه در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.

۸- اجرا و ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع اين تصويب‌نامه حسب مورد با نماينده ويژه رييس‌جمهور در بند (۱) و (۷) و وزراي موضوع بند (۳) ياد شده بدون نياز به رعايت ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلي هيأت وزيران مي‌باشد.

۹- بستر اجراي اين تصويب‌نامه و شرح پيوست آن سامانه الكترونيكي مربوط مي‌باشد.

۱۰- اين تصويب‌نامه رافع اختيارات رييس‌جمهور و معاونين وي و وزرا و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌باشد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

پيوست تصويب‌نامه:

فصل اول- وظايف و اختيارات تفويضي

فصل دوم- مجوزهاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها موضوع بند (1) فصل اول

فصل سوم- ضوابط و كاربرگ‌هاي مربوط

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -