ابطال بخشنامه شماره 12378/95/200 مورخ 13/4/95 در خصوص حذف اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی (دادنامه شماره 9709970906010274 مورخ 30/8/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 1523

دادنامه : 9709970906010274

تاریخ : 30/8/97

شاکی : آقای افشین بشیری

طرف شکایت: اداره کل امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 12378/95/200 مورخ 13/4/95 در خصوص حذف اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی  

* متن مقرره مورد شکایت :

موضوع : حذف طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی

با توجه به ایراد مراجع نظارتی به بخشنامه شماره 277800/280 مورخ 20/9/90 این اداره کل (موضوع نامه شماره 15659/90/222 مورخ 9/7/90 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارایه مدرک تحصیلی ) بدین وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ، بخشنامه صدرالذکر لغو و برنامه نرم افزاری تحت عنوان ghat mdrk.arj در سایت این اداره کل تعبیه و در دسترس کاربران می باشد. بدیهی است اعمال مدرک تحصیلی و اعطای طبقه به همکاران عزیز صرفاً در راستای مقررات مورد عمل قابل اقدام خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی پرونده آقای افشین بشیری طی دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور در خصوص حذف اعطای یک طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی را تقاضا نموده است و در بیان خواسته خود، مواردی را به شرح زیر بیان می دارد:

1- مغایرت مصوبه با مواد 49 ، 62 ، 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص ارتقاء شغلی و افزایش حق شاغل بر اساس ارائه مدرک تحصیلی بالاتر می باشد.

2- وجود دادنامه شماره 649 مورخ 4/7/96 هیأت عمومی در خصوص ابطال نامه امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی که آن را مغایر مواد 7 ، 65 قانون مدیریت خدمات کشوری می داند.

3- خروج صلاحیت اداره کل مزبور در تصویب این بخشنامه به دلیل وجود بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری که هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد قانون مذکور را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می داند که ماهیت تقنینی دارد و یک سند بالادستی محسوب می شود.

4- مغایرت بخشنامه با دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مصوب وزیر جهاد کشاورزی به شماره 33836/94/200 مورخ 14/94 که سندی بالادستی است و در ماده 2 آن به برخورداری از مزایای مدرک تحصیلی بالاتر تصریح شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اداره کل امور اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ اعلام داشته است: مجوز اعطاء طبقه شغلی به واسطه ارائه مدرک تحصیلی، نظریه شماره 15659/90/222 مورخ 9/7/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد محترم ریاست جمهوری بوده است که به دلیل ایراد مراجع نظارتی و عدم پیش بینی چنین مجوزی در قانون مدیریت خدمات کشوری، این اداره کل ناچار از صدور بخشنامه مورد اعتراض جهت لغو بخشنامه شماره 277800/280 مورخ 20/9/90 گردید. با عنایت به مراتب معروضه و عدم تخلف از قوانین و مقررات موضوعه، صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

* پرونده در جلسه مورخ 13/8/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گرديد و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت جناب آقای هدایتی، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد نامه های مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

رأي هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه بخشنامه قبلی صادره از سوی مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی به شماره 277800/280 مورخ 20/9/90 دایر بر اینکه به صرف ارائه مدرک تحصیلی جدید یک طبقه شغلی به مستخدم اعطاء شود به استناد اعلام نظر شماره 15659/90/222 مورخ 9/7/90 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر و ابلاغ گردیده است در حالی که نظریه مذکور که مبنای صدور بخشنامه قبلی طرف شکایت بوده فاقد وجاهت قانونی می باشد چراکه ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطابق بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/89 مشخص گردیده و در این ضوابط حکمی در خصوص ارتقاء طبقه به صرف دریافت مدرک تحصیلی جدید وجود ندارد، بنابر این لغو بخشنامه قبلی به موجب بخشنامه مورد شکایت (12378/95/200 مورخ 13/4/95 ) از سوی مرجع وضع آن و ارجاع موضوع به مقررات قانونی دراین زمینه، مغایرتی با قانون و حدود اختیارات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود .ضمناً درخواست شاکی مبنی بر بهره مندی از مزایا وامتیاز حق شغل و شاغل، موضوعی موردی بوده و قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری می باشد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.