1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.84 امتیاز(35 رای)

ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ‌‌[سازمان امور اداری و استخدامی کشور] (رأی شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۹

شماره دادنامه: ۷۴۳

کلاسه پرونده: ۱۷۲/۹۵

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای مسعود ایزانلو

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ - ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور]

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام به استحضار می‌رساند: ماده ۲۸ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مقرر می‌دارد «به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حطیه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد. مع الوصف از آنجا که:

۱ـ با لحاظ ماده ۲۸ بخشنامه فوق‌الذکر در نتایج آزمونهای استخدامی که منجر به احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و۲۰% نمره مصاحبه برای داوطلبین قراردادی می‌باشد کاملاً مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می‌شود» به نظر می‌رسد خواسته قانونگذار که رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت داوطلبین می‌باشد با ماده ۲۸ بخشنامه فوق‌الذکر در تباین کامل است.

۲ـ قسمت اول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است» که قانونگذار در این ماده نوعی رقابت و امتحان برای رسیدن به شایسته ترین افراد مد نظرش بوده لاکن با احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و به ویژه مصاحبه و نظر به اینکه اکثر غریب به اتفاق داوطلبین در مصاحبه امتیازات یکسانی کسب می‌نمایند این نمره ارفاقی تاثیر دو چندانی دارد و ماهیت رقابتی بودن این امتحانات را به کلی از بین می‌برد و فقط اسماً آزمون یا مسابقه می‌باشد در حالی که فقط برای نیروهای قراردادی امکان قبولی وجود دارد.

۳- ماده ۲۸ بخشنامه مذکور با عنایت به مبانی شرعی و آیات متعدد قرآن به ویژه آیه ۵۸ سوره نساء و بندهای ۳، ۲ و ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تباین کامل است.

با توجه به موارد یاد شده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های دولتی ۱۳۹۴/۳/۱ پذیرفته شدم و هم اکنون در مرحله مصاحبه اداره تعاون، کار و رفاهاجتماعی خراسان شمالی می‌باشم و رقبای من از حداکثر مزایای مذکور در ماده ۲۸ بخشنامه فوق‌الذکر استفاده نموده اند و در صورت تکمیل مراحل و تخصیص کد مستخدم بنده متضرر شده و جبران یـا تغییر آن متعسر است تقاضای صـدور دستور موقت توقف اجرای ماده۲۸ بخشنامهفوق‌الذکر را می‌نمایم. با توجه به آن که تصدیق مدارک ممکن نمی‌باشد برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام گردد.»

متن بخشنامه در قسمت مورداعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۸- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۷۴۴۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۹ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت:

احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۳۵ـ۱۳۹۴/۹/۱۵ شعبه ۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۱۷۲/۹۵ـ ۱۳۹۵/۳/۱ آن دفتر در خصوص شکایت آقای مسعود ایزانلو ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذی‌ربط این سازمان اعلام می‌دارد:

به منظور استـفاده بهـینه و بهره‌مندی از تجارب مفید کاری کارکـنان قراردادی در زمینه مشاغل دستگاههای اجرایی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استنادجـزهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده است، به نیروهای قراردادی که بر اساس تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت خدمات کشور جذب و به کارگیری شده و از طریق سامانه کارمند ایران برای آنان شماره شناسه قراردادی صادر شده است، در صورت شرکت در آزمـونهای استخدامی و کسب حدنصاب نمره لازم در فضای رقابتی مـوضوع ماده (۴۴) قانون مذکور، به ازای هر سال سابقه قراردادی آنان ۲ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، درهر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه نمایند. لذا با توجهبه مراتب مذکور، امتیازات فوق صرفاً به کارکنان قراردادی که در فضای رقابتی موفـق به کسب حدنصاب نمره لازم در آزمـون می‌شـوند، اضـافه مـی‌گردد و نه تمامی کارکنان قراردادی که در آزمون استخدامی شرکت می‌نمایند. با عنایت به موارد یادشده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیـت المـال مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریتی و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰/۱۲۱۶- ۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که:

«موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

از آن‌جایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری می‌شوند و اعطای امتیاز فوق‌العاده به آنان در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابت‌پذیری، برابری فرصت‌ها و شایسته‌گزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • علی

  نیروهای قراردادی منت چی رو دارین به بیکارایی که امید پیدا کردن شغل دارن میزنین
  واقعا براتون متاسفم
  اگه اونا نشستن خونه و درس خوندن شما هم کار کردین و پولشو گرفتین
  شاغل کردن یه بیکار مهمتر از رسمی کردن نیروهای قراردادیه

  یکشنبه, Apr 22 2018 2:49:19am
 • نسترن

  اقای محترم واقعا برات متاسفم که اینهمه تنگ نظر هستی همه نیروهای قراردادی شایستگی خودشون همیشه نشون دادن و تو ازمون های استخدامی قبول شدن..نیروهای قراردادی اکثرا کارشناسی ارشد و دکترا دارن حتما شما بلد نیستی نامه بنویسی..نیروی قراردادی با 20 سال سابقه کاری وکمترین حقوق یه گوشه کار رو گرفته که تو داری راحت زندگی میکنی ..

  جمعه, Apr 13 2018 11:41:34am
 • امیر

  با سلام وخسته نباشیدواقعا از قضات دیوان عدالت سپاسگزارم باتوجه به اینکه تمامی نیروهای قراردادی بدون آزمون وازطریق ارتباطات که شایسته دستگاههای اجرایی در جمهوری اسلامی نیست وارد ادارات میشوند واقعا اگرباسوادباشند بایددرآزمونهای علمی امتیازاتی را کسب کنند نه با سنوات خدمتی غیرقانونی. ازسوی دیگردستگاههای اداری نباید به هیچوجه نیروی قراردادی داشته باشند که بعدا برای این نیروها بحث تغییروضعیت مطرح شودمصیبت دستگاههای اداری فعلی اکثراهمین نیروهای قراردادی تغییروضعیت یافته اجباری هستن که حتی بلدنیستن یه دونه نامه اداری بنویسن

  جمعه, Apr 6 2018 11:04:40am
 • نسترن

  من کجا و از چه کسی حقم رو بگیرم که به خاطر چند صدم در نمره کتبی علیرغم نمره اول در مصاحبه و با چند سال سابقه کاری در دستگاه اجرایی کنار گذاشته شدم.. اقایون قضات که درس خوندن و قسم خوردن که حق مردم رو احیا کنن چرا حق من با باطل کردن یک رای ضایع کردین

  جمعه, Mar 30 2018 6:48:44am
 • محمد

  تکلیف افرادی که با آزمون به صورت قراردادی جذب شده اند مثل ما چیه ؟ و کسانی که با سابقه بالا در دستگاه مشغول هستند چی ؟ واقعا متاسفم برای یک مسئول قضایی که چنین تصمیمات سطحی نگرانه و غیر کارشناسانه را اتخاذ می نمایند .

  چهارشنبه, Mar 28 2018 8:14:44pm
 • طاهر

  باسلام
  در تمامی ادارات این به عینه مشاهده میشه که بیشترین کار بردوش نیروهای قراردادی است و از وجدان کاری بالاتری برخوردارند.
  افرادی که مستقیما به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام شده اند خیلی کم کار می کنند به نوعی احساس می کنن حقوقی که کیگیرن بابت اینه که افتخار دادن کارمند شدن و در قبال کار باید مزایای دیگه ای براشون لحاظ بشه، به همین دلیله که اصلا بازدهی ندارن و مدیران ما هم به جای اینکه بیان به درستی مدیریت کنند بیشترین حجم کار را بر دوش نیروهای قراردادی با حداقل حقوق و مزایا میزارن. انشاالله این بی عدالتی با تصویب قانونی درست و ریشه کن بشه.

  چهارشنبه, Mar 28 2018 3:52:29am
 • نسترن

  امسال من در شرایط سخت کاری در شرایط کاملا برابر با امثال ایزانلو که با خیال راحت تو خونه درس خوندن رقابت کردیم و قبول شدیم چرا حقی نداشته باشیم.. از کمترین مزایا برخورداریم ولی همیشه در کنار بقیه زحمت کشیدیم چرا حق ما رو ضایع کردین !! لطفا حق ما رو پس بدین

  جمعه, Mar 16 2018 4:58:12pm
 • نسترن

  لطفا توجه داشته باشید موضوع بخشنامه مورد تایید فقهای شورای نگهبان بوده فقهای شورای نگهبانی که بر اساس ماده 91 قانون اساسی با نظر مستقیم مقام معظم رهبری تعیین میشوند. پس چرا از نظر هیات عمومی خلاف شرع هست.. مگه ما که قراردادی ها برده هستیم لطفا فقهای محترم شورای نگهبان از حق ما حمایت مجدد کنید

  جمعه, Mar 16 2018 4:54:21pm
 • حسین

  سلام
  خداییش برا برادر شهید،افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امدادکه تازه می خواد بیاد سر کار همه نوع امتیاز قائل هستند ولی کسیکه بیست سال تجربه داره میگن مشکل شرعی داره . به خدا اینا همش ظلم مسلم هست مگه کیسیکه جز خانواده محترم شهدا نیست آدم نیست چرا باید حقش ضایع بشه اگه می خایین براشون امتیاز قائل بشید به اونها هر برج پول بدید ولی حق بقیه که واقعا شایستگی کار رو دارن ضایع نکنید.
  بخدا اون حقوقی که بعد از این ظلم ها
  دریافت میکنند اصلا حلال نیست.

  سه شنبه, Mar 13 2018 10:23:54am
 • علی

  واقعا که :
  بخدا مایه شرم ساریه
  باباجون اینا بهانه هست مگه میشه با حرف یک نفر حق و حقوق چند هزار نفر رو که چندین سال زحمت کشیدن ضایع کرد اصلا این آدم شاید یا این نام وجود نداشته باشه

  سه شنبه, Mar 13 2018 10:12:01am
بارگذاری بیشتر...