1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.37 امتیاز(49 رای)

رأی وحدت رویه تعارض آرا در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (رأی شماره‌های ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۵ و ۵۱

کلاسه پرونده: ۵۰/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده‌اند که به شرح زیر است:

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۹ و ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌های شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۰ با موضوع دادخواستهای خانم‌ها شهناز آزادی و بی‌نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی بـه مـوجب دادنامـه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۸۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۵۴۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

براساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیترها در امور مهم و اصلی دستگاه‌های اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش‌بینی شده از خدمت آنها بهره‌مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت‌های واسطه سالهاست که در دستگاه‌های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت‌های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت‌ها را در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس سال ۱۳۸۳ و آراء وحدت رویه شماره‌های ۹۱۶ و ۹۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش‌دبستانی از پست‌های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین براساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانون‌گذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پست‌های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۲ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعبه۴ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۶۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاه های دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی‌الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکت های واسطه خصوصی در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • م

  شرکت که هر دوره تغییر می کنه، ولی نیروها هستن. پول رو خود دولت میریزه به حساب شرکت، شرکت اون رو پخش می کنه بین نیروها، بنابراین برای شرکت فرقی نمی کنه که چقدر حقوق بدن. پس شرکت یک بازیچه هست و ی پولی هم به جیب میزنه. اما بیچاره نیروهای شرکتی که چند برابر کارمندها کار می کنن ولی حقوقاشو اسفناکه. قرارداد هممون به عنوان کارگر ساده هست(ارشد عمران هستم با 8 سال سابقه). تو قراردادمون نه کد شغلی هست نه مدرک نه سابقه کار. هیچ کدوم لحاظ نمیشه. این قرارداد رو که دولت میبینه. آیا قانونیه؟ اصلا رسمی شدن به کنار، چرا دولت قرارداد ها رو درست نمی کنه؟

  دوشنبه, Oct 1 2018 9:32:55am
 • محمدرضا علیزاده

  انشاالله اطلاع رسانی بشه و همه کسانی که تبدیل وضعیت شدن و از قراردادی به شرکتی قراردادشون رو به الاجبار تغییر دادن و صداشون در نیومده همتی بکنن و به حالت قبل یعنی قراردادی برگردند.

  شنبه, Jun 23 2018 6:42:43am
 • پیمان صادقی

  باسلام پیمان صادقی جانباز ۲۰درصد هستم از سال ۸۳تا الان در بانک ملت کرمانشاه به صورت نیروی شرکتی مشغول کار میباشم طبق ماده ۴۴ برنامه پنجم باید تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی میشدم اما بانک ملت کرمانشاه هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است دیوان عدالت محترم اداری لطفا مرا راهنمایی فرماید

  چهارشنبه, Jun 20 2018 6:28:39pm
 • Peiman

  چرا تبدیل وضعت از شرکتی به قراردادی این همه مخالف داره؟
  بخدا ماهم انسان هستیم.نه بیمه تکمیلی نه اضافه کار نه رفاهی نه هیچ مزایای دیگه ای فقط کار کار کار.
  چرا جمشیدی رئیس اداره استخدامی زیر بار این مصوبه مجلس بعد۱۰ سال نمیره.
  خوب شد استیضاح وزیر کار و تعاون در دستور کار قرار گرفت.
  البته تجربه ثابت کرده بد رفته و بدتر اومده.

  دوشنبه, Jun 18 2018 6:13:19pm
 • میثم

  رییس مجلس علی لاریجانی در پایان دولت احمدی نژاد بدون اینکه طرح رو در مجلس طرح کنه به صورت غیر قانونی شخصا از دستور کار مجلس خارج کرد حالا علتش اختلافات بین او و احمدی نژاد باعث این شد بماند اما این وسط نیروهای شرکتی به خاک سیاه نشستن....

  یکشنبه, Jun 17 2018 6:36:09am
 • ابراهیم

  سلام آیا این تغییر وضعیت شامل نیروهای پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب روستایی هم میشود

  شنبه, Jun 16 2018 7:57:22am
 • مصطفی

  سلام این دو رای اصلا با هم تناقضی نداشتند که رای وحدت رویه صادر شده چون ارای اول مربوط به شعبه ۹ و ۵۰ مربوط به شخصی است که از سال ۸۳ در شرکت های خصوصی زیر نظر اموزش و پرورش بوده و مستندات به دیوان ارایه داده و رای مثبت صادر شده و مشمول ارای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ می شود اما رای صادر شده از شعبه ۴ مرتبط با شخصی است که مستندات ارایه نداده که نشان دهد در شرکت خصوصی کار میکرده که زیر نظر اموزش و پرورش بوده لذا مشمول ارای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ نمی شود و رای منفی صادر شده است.

  جمعه, Jun 15 2018 7:39:39pm
 • ۰۹۱۲۱۰۵۶۳۹۲

  یعنی نیروی پیش دبستانی قراردادی میشن؟

  جمعه, Jun 15 2018 6:48:38pm
 • امیر

  آیا نیروهای شرکتی در سالجاری ۱۳۹۷ بنابراین تبدیل وضعیت میشوند یا نه ،

  جمعه, Jun 15 2018 6:02:13pm
 • نعمت

  یعنی معجزه میشه
  پولی که شرکت مفتی از کارگر میخوره به خوده کارگر بدن چی میشه اخه

  جمعه, Jun 15 2018 4:08:20pm
بارگذاری بیشتر...