دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت استخدامی در اجرای دادنامه‌هاي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 ديوان عدالت اداري (بخشنامه شماره 108186/1800 مورخ 16/06/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور بکارگیری نیروی انسانی جدید و تعیین تکلیف کارکنان پیمانی (با توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 9/12/1383) موارد ذیل ابلاغ می گردد:

1- با توجه به مفاد بند «ب» ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه های مشمول ماده 160 قانون مذکور در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری صورت می پذیرد.

2- دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه می توانند قبول شدگان در امتحانات استخدامی ادواری را که در یک گروه آزمایشی پذیرفته شده اند، در گروه های آزمایشی دیگر بکارگیری نمایند، مشروط بر اینکه مدارک و رشته تحصیلی آنان در شرایط احراز رشته های شغلی مربوط پیش بینی شده باشد.

3- دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می توانند تا (5) درصد از مجوزهای استخدامی خود را و در صورتی که این میزان کمتر از (5) مجوز استخدامی شود تا (5) مجوز را از بین قبول شدگان در امتحانات استخدامی اداوری که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی می باشند، بدون انتشار آگهی به استخدام پیمانی درآورند.

3- استفاده از مستخدمین پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی در سایر دستگاه ها به شرط دارا بودن مجوز استخدامی، نیاز به طی مراحل استخدامی مجدد در دستگاه جدید ندارد. اینگونه دستگاه ها می توانند ...

4- ...

5- با توجه به تبصره (3) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی، مصوب 27/10/1366 دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری می توانند آن دسته از مستخدمین پیمانی خود را که تا قبل از تاریخ مصوبه شماره 5435/دش مورخ 08/04/1373 شورای عالی اداری در مشاغل خدماتی (پشتیبانی) (تصویر پیوست) و همچنین در پست ها و مشاغل خدماتی و پشتیبانی موضوع تبصره (2) مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری (تصویر پیوست) بخدمت پذیرفته اند و در خدمت دستگاه ذیربط می باشند، با دارا بودن شرایط مقرر در تبصره فوق الذکر در صورت تمایل دستگاه، تبدیل وضع نمایند و تقاضای مربوط به تبدیل وضع آنان را به همراه مستندات مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. طبعاً تبدیل وضع سایر کارکنان پیمانی بجز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) و شرایط مندرج در این بند به صورت دیگر فاقد مجوز قانونی است.

6- آن دسته از مستخدمینی که بر اساس مجوزهای صادره و آگهی های استخدام رسمی قبل از تاریخ 24/6/1381 به خدمت رسمی پذیرفته شده ولی به موجب تصویبنامه شماره 29982/ت37026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران به صورت پیمانی تغییر وضعیت یافته اند، صدور حکم استخدام رسمی آنان در صورت تمایل دستگاه ذیربط و مشروط به طی دوره آزمایشی موضوع ماده (18) قانون استخدام کشوری بلامانع است.

7- در صورتیکه تأیید حکم استخدام رسمی قطعی مستخدمین آزمایشی که حکم آنان قبلاً پس از طی دوران خدمت آزمایشی با رعایت مقررات مربوط بواسطه ممنوعیت تصویبنامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1386 متوقف شده باشد، در صورت تمایل دستگاه ذیربط، تأیید احکام استخدام رسمی توسط دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، (حسب مورد) بلامانع است.

8- با توجه به ماده (7) آیین نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 که صدور مجوز استخدامی را صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی امکان پذیر دانسته و از طرفی تبدیل پست های ثابت سازمانی به پست های موقت از اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد، بدینوسیله این اختیار سازمان، به دستگاه های اجرایی تفویض می گردد، تا در صورت لزوم نسبت به تبدیل پست های ثابت سازمانی به پست های موقت برای انتصاب و استقرار مستخدمین پیمانی یا بکارگیری نیروی انسانی جدید در چهارچوب مقررات مربوط به صورت پیمانی اقدام نمایند.

9- به استناد دادنامه اصلاحی مکرر شماره 597 مورخ 2/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر کأن لم یکن اعلام شدن قسمت ثانیاً، از بند (ب) دادنامه شماره 897 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوز پرداخت فوق العاده مخصوص کارکنان پیمانی موضوع بند (5) تصویبنامه شماره 29981/ت27026 مورخ 24/6/1381 در چارچوب مقررات و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان، ابقاء و استمرار و برقراری فوق العاده مزبور بلامانع خواهد بود.

محمود عسکری آزاد- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

  • سلام در چه صورت مستخدم پیمانی نمی تواند رسمی شود

  • سلام
    سوال من اینه کهآیاامکانش هست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمیپیش از پایان دوره ۵ ساله انجام بسه. مثلاً اگه اداره اعلام نیاز کنه برای پست هاییمثل عامل ذیحساب و پست های مالی که باید رسمی بود میشهبرای کسی همچین کاری انجام داد؟؟

  • باسلام و ضمن تشکر از گردآوری مطالب ارزنده و مفید در این سایت، من 8 سال است پیمانی هستم آیا با قانون فوق امکان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی وجود دارد؟ ببخشید متن قانون فوق برای من کمی پیچیده بود

در موضوع پيماني به رسمي بخوانید!

اعطای مجوز تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی به دستگاه‌های اجرایی

ابطال بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مبنی بر عدم وجاهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی کارمندان دارای سابقه رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگر (رأی شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دی

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی موضوع: ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه 144189 مورخ 28/03/1397 سازمان اداری و استخدامی)

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیئت وزیران)

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره 1316055 مورخ 15/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دادنامه شماره 450 مورخ 31/06/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال بند ج بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰- ۲۳/۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موضوع:«تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی به استناد دادنامه ۴۵۰» (رأی شماره ۱۰۲۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -