تغيير نوع استخدام از رسمي آزمايشي به پيماني (رأي شماره 332، 333، 334 مورخ 7/5/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاريخ: 7/5/1386

شماره دادنامه: 332، 333، 334

كلاسه پرونده: 84/523، 524 - 85/28

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: خانمها 1- مژگان نويد 2- مرواريد صيدي 3- مرضيه عليخاني

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 ديوان عدالت اداري

مقدمه

الف- شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده  ‎هاي کلاسه 82/932، 83/3456، 82/930 موضوع شکايت خانم مژگان نويد، خانم مرواريد صيدي و خانم مرضيه عليخاني به طرفيت سازمان مديريت و برنامه  ‎ريزي کشور به خواسته، اعتراض به تغيير نوع استخدام از رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه  ‎هاي شماره 2187 - 27/11/1382 و 3449-27/11/1383 و 2186-27/11/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوري که وزارتخانه يا مؤسسه استخدام‌کننده را در دوران آزمايشي مجاز دانسته که بدون هيچگونه تعهدي حکم برکناري مستخدم را صادر نمايد، بناء عليهذا تبديل نوع استخدام شاکي از رسمي آزمايشي به پيماني در دوره آزمايشي بر خلاف ضوابط و مقررات نبوده و شکايت مطروحه غير وارد تشخيص گرديد و محکوم به رد است.

ب- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/940 موضوع شکايت خانم زهرا ملک‌پوردهکردي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه  ‎ريزي کشور به خواسته، اعتراض به تبديل وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي به پيماني به شرح دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينکه نامبرده با مجوز رسمي سازمان مديريت و برنامه  ‎ريزي کشور براي استخدام رسمي پذيرش و مشغول به کار گرديده است و مصوبه شماره 29981/ت27026ه- مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران هم عطف بماسبق نمي  ‎شود و در قانون تعديل نيروي انساني مصوب1366 فقط تبديل وضعيت مستخدم پيماني پيش  ‎بيني شده است، بنابراين اعتراض موجه مي‎باشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و تبديل وضعيت به استخدام پيماني ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تناقض بين دادنامه‎هاي صادره محرز است. ثانياً، نظر باينکه شاکيان براساس مجوز رسمي به منظور تصدي پست ثابت سازماني به صورت آزمايشي استخدام شده‎اند و قانونگذار به شرح مادتين 19 و 20 لايحه قانوني استخدام کشوري نسبت به تعيين تکليف وضعيت استخدامي آنان اعم از ادامه خدمت در عداد مستخدمين رسمي پس از انقضاء مدت خدمت آزمايشي و يا برکناري از خدمت در صورت احراز عدم صلاحيت آنان براي ابقاء در خدمت مورد نظر اقدام نموده است، بنابراين اتخاذ ترتيب ديگري جز آنچه مقنن مقرر داشته و تبديل مستخدم آزمايشي به مستخدم پيماني در حال تصدي پست ثابت سازماني جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 2815 مورخ 25/12/1382 شعبه چهارم که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري - مقدسي فرد

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع پيماني به رسمي بخوانید!

اعطای مجوز تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی به دستگاه‌های اجرایی

ابطال بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مبنی بر عدم وجاهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی کارمندان دارای سابقه رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگر (رأی شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دی

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی موضوع: ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه 144189 مورخ 28/03/1397 سازمان اداری و استخدامی)

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیئت وزیران)

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره 1316055 مورخ 15/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت استخدامی در اجرای دادنامه‌هاي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 ديوان عدالت اداري (بخشنامه شماره 108186/1800 مورخ 16/06/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دادنامه شماره 450 مورخ 31/06/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -