1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.17 امتیاز(3 رای)

رأي شماره631 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص نحوة تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي

تاريخ دادنامه: 17/9/1387  

شماره دادنامه: 631    

کلاسه پرونده: 87/412

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: خانم پروين طهماسبي.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2730 موضوع شکايت آقاي عبداله رضائي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي ايران به خواسته الزام به تبديل استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه شماره 1063 مورخ 25/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طرف شکايت طي لايحه جوابيه مثبوت تحت شماره 7949 مورخ21/11/1383 در دفتر اين شعبه علت عدم‌ اقدام خود را مصوبه شماره29982/ت27026 مورخ 24/6/1381هيأت وزيران مي‎داند که اين مصوبه هم طي دادنامه‎هاي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است. لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد.

ب- شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/981 موضوع شکايت خانم سکينه احمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران به خواسته الزام به استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 1828 مورخ 17/8/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طرف شکايت استخدام پيماني وي از مورخ 21/10/1379 تاييد نموده و تنها دليل منع تبديل وضعيت وي را مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران مي‎داند که آن هم طي آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 ابطال گرديده است، لذا حکم به ورود شکايت شاکيه صادر و اعلام مي‎گردد.

ج- شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/1720 موضوع شکايت خانم پروين طهماسبي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران به خواسته تقاضاي تغيير وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي به شرح دادنامه شماره 2570 مورخ29/11/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه مشاراليها مي‎بايستي علاوه بر دانشگاه متبوع سازمان مديريت و برنامه‎ريزي را نيز طرف شکايت قرار مي‎داد که در مانحن فيه فقط بر عليه دانشگاه متبوع طرح شکايت نموده است بنابه مراتب فوق دعوي به کيفيت مطروحه قابليت استماع را نداشته قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد.

ب- هر چند صدور حکم استخدام اشخاص به طور رسمي و يا تبديل وضع آنان از پيماني به رسمي مستلزم صدور مجوز لازم از طرف واحد استخدامي معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‎ريزي) است، ليکن قبول يا رد تقاضاي اشخاص در خصوص استخدام به طور رسمي و يا تبديل وضع از پيماني به رسمي در زمره وظايف و اختيارات اختصاصي وزارتخانه‎ها يا سازمانهاي دولتي مربوط قرار دارد شکايت به خواسته مزبور متوجه واحدهاي دولتي فوق‎الذکر است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1063 مورخ 25/5/1384 و شماره 1828 مورخ 17/8/1384 شعبه دهم در حدي که نتيجتاً شکايت را به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي به خواسته الزام به استخدام رسمي (تبديل وضع از پيماني به رسمي) قابل رسيدگي اعلام داشته است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني