شرایط تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین رأی 555 دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره 4557/91/224 مورخ 24/2/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

به کلیه معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های سراسر کشور

پیرو جلسه مورخ 12/2/1391 با حضور مدیران کل دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری‌های سراسر کشور و جهت تسهیل و تسریع در تخصیص شماره مستخدم برای مشمولین آرای (555) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستور فرمایند فهرست افراد مزبور با توجه به مفاد نامه شماره 29398/90/220 مورخ 17/11/1390 و با رعایت موارد ذیل بر اساس فرم پیوست در قالب فایل Access که نمونه آن در قسمت فرم‌های آماری این معاونت به نشانی rahbordi.mdhc.ir قرار داده شده است، تکمیل و پس از کنترل و تأیید صحت آن به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی به امور برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت ارسال دارند.

1- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر

2- اشتغال در واحدهای اجرایی خارج از مرکز استان

3- وجود پست بلاتصدی

4- داشتن شرایط احراز شغل مطابق با طرح طبقه‌بندی مشاغل و مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص مشاغل دیپلم

5- تکمیل و ارسال اصل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل با رعایت شرایط احراز

6- تصویر اولین قرارداد خرید خدمت که باید قبل از 1/3/1378 باشد (ممهور به مهر و امضای مقام صلاحیت‌دار دستگاه و تأیید استان).

7- تصویر آخرین قرارداد منعقد شده با دستگاه (که باید در سال 1390 بوده و ممهور به مهر و امضاء مقام صلاحیتدار دستگاه باشد و تأیید استان).

8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ممهور به مهر و امضاء مقام صلاحیتدار

ضمناً آقای جواد شاه‌نظر از کارشناسان این معاونت با شماره تماس 85351236 آماده پاسخگویی به سؤالات می‌باشد.

هاجر تحریری نیک‌صفت- معاون راهبردی منابع انسانی