نحوه اعمال آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها)

كليه معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌هاي سراسر كشور

پيرو نامه شماره ۲۷۹۹/۸۹/۲۳۲ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۹ با عنايت به اينكه تشخيص مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيازمند بررسي دقيق بر اساس شرايط مقرر در قوانين و مقررات بشرح يل مي‌باشد:

الف: مشمولين رأي ۵۵۵ عبارتند از كاركناني كه قبل از ۱/۳/۱۳۷۸ (تاريخ تصويب مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هيأت محترم وزيران) به صورت خريد خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول خدمت بوده و هم‌اكنون به صورت قراردادي اشتغال دارند.

ب: مشمولين رأي ۲۲۴، عبارتند از كاركناني كه در اجراي تصويبنامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۶۷ هيأت محترم وزيران داراي مدرك دانشگاهي بوده و تا تاريخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴، تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده ۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي داراي حداقل سه سال سابقه خدت پيماني مي‌باشند.

ج: مشمولين رأي ۴۵۰ عبارتند از كاركناني كه تا تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري (۱۵/۹/۱۳۸۶) به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس محترم شوراي اسلامي داراي حداقل ۸ سال سابقه خدمت پيماني مي‌باشند.

عليهذا، با عنايت به مراتب فوق‌الذكر، مقتضي است ضمن بررسي دقيق وضعيت كاركنان واجد شرايط دستگاه‌هاي اجرايي استان، مشخصات آنان را بصورت يكجا ارسال تا مورد بررسي قرار گيرد. بديهي است درخواست‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي استان به اين معاونت ارسال گرديده و يا مي‌گردد محل بررسي نخواهد بود.

عبدالعلي تاجي- معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.