اجازه تبدیل وضعیت سیصد و هشتاد (380) نفر از نیروهای قراردادی سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا و خدمات (تصويب نامه شماره 152576/ت 37534هـ ‎مورخ 20/9/1386 هیأت وزیران)

وزارت بازرگاني – معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت ‏وزيران در جلسه مورخ 27/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 5916/1 مورخ 7/3/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

وزارت بازرگاني مجاز است وضعيت استخدامي تعداد سيصد و هشتاد (380) نفر از نيروهاي قراردادي سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع كالا و خدمات را كه برابر آيين نامه استخدامي خاص سازمان يادشده ، قرارداد آنها مشابه قرارداد پيماني بوده است و هم اكنون در اجراي مصوبه شماره 181/13.ط مورخ 29/3/1380 شوراي عالي اداري، از واحدهاي استاني سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات منفك و به صورت قراردادي در سازمانهاي بازرگاني استانها اشتغال به كار نموده‌اند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به حالت پيماني تغيير دهد.

پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور