عقد قرارداد خريد خدمت تا تعيين تكليف مشمولين رأي ۵۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (نامه شماره ۲۳/۵۵۶۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ وزارت كشور)

استانداري

مدير كل محترم اداري و مالي

با سلام و احترام

به پيوست تصوير نمونه قرارداد انجام كار معين، مورد عمل براي ستاد وزارت كشور، به منظور همسان سازي در راستاي مفاد بند ۱۰ ضوابط اجرايي بودجه سال ۹۰ به شماره ۶۵۶۹۴ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ مصوبه هيئت محترم وزيران و بند (هـ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جهت بهره برداري و اقدام لازم ارسال مي گردد. ضمناً عقد قرارداد به صورت خريد خدمت تا تعيين تكليف مشمولين رأي ۵۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كماكان به قوت خود باقي است.

سيد صادق ناوندي- مشاور وزير و مدير كل توسعه منابع انساني