الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی کارمندان انتقالی کلان شهرها

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از از قرارداد کار معین به پیمانی کارمندان انتقالی کلان شهرها حکم به رد


مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مواد ۳۲ و ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ بند ۲۱ مصوبه كارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸ ت ۴۵۳۳۶ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران)
۲ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ بند ۹ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران ( (تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۸۳ ت ۴۵۴۳۶ ‌ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ هیأت وزیران)
۳ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) به پیمانی انتقال‌یافته (تصمیم‌نامه شماره ۳۰۲۵۵۹ ت ۴۵۴۳۶ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ کارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران)
۴ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ مواد ۱۵ و ۱۶ اتخاذ تصميماتي در خصوص اجرايي نمودن طرح انتقال كاركنان دولت و دستگاههاي مشمول از شهر تهران (تصمیم نامه شماره ۳۳۸۱۷ ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ نمايندگان ويژه رئيس جمهور)
۵ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ اصلاح تصويب نامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص اجرايي نمودن طرح انتقال كاركنان دولت و دستگاههاي مشمول از شهر تهران (تصمیم نامه شماره ‌۳۷۳۱۰ ت ۴۶۲۳۶ ن مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری// مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ وماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش بینی نشده است.