پیرو بخشنامه شماره ۶۰۱۲۳/۲۰۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹، بدینوسیله بند (۲) بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:

«۲- تبدیل وضع کارمندان قراردادی خرید خدمت به پیمانی و نیز تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی، در اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری، بدون نیاز به تعیین سهمیه یا کسر از سهمیه استخدامی امکان پذیر است».

لطف اله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور