با توجه به سوال‌هاي متعدد دستگاه‌هاي اجر ايي در خصوص آن دسته از نيروهايي كه مي‌توانند به موجب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تبديل وضع آنان اقدام نمايند، اعلام مي‌دارد:

۱- هر گونه تبديل وضع استخدامي به رسمي و پيماني (به استثناء تبديل وضع از پيماني به رسمي با رعايت كليه قوانين و مقررات) در سقف سهميه استخدامي دستگاه كه به موجب قوانين برنامه‌هاي پنج ساله تعيين مي‌گردد، امكان‌پذير بوده و هر گونه به كارگيري و يا تبديل وضع خارج از سهميه‌هاي مذكور خلاف قانون و پرداخت وجه به اينگونه افراد تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

۲- در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قوانين و مقررات يا آراء قضايي موظف به تبديل وضع برخي از كارمندان خود شده باشند نيز مكلفند با در نظر گرفتن مفاد بند يك راسا نسبت به تبديل وضع اقدام نمايند.

۳- در راستاي اصلاح فرآيندهاي انجام كار از اين پس در هر مرحله تعدادي شماره مستخدم در اختيار وزراء محترم و روساي سازمان‌هاي مستقل كه در راس آنها معاون رييس جمهور قرار دارد و استانداران قرار مي‌گيرد تا در صورت حصول تمامي شرايط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واجدين شرايط اعم از افرادي كه تبديل وضع مي‌گردند و يا به موجب مجوزهاي قانوني به استخدام دستگاه‌هاي اجرايي ملي و دستگاه‌هاي وابسته به آنها يا دستگاه استاني در مي‌آيند تخصيص داده شود. اختصاص شماره‌هاي جديد موكول به اعلام تخصيص شماره‌هاي اختصاص داده شده قبلي به تفكيك براي افراد برابر فرم اطلاعات تدوين شده از سوي اين معاونت و ساير اطلاعات و آمار مربوط و مورد نياز كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد به استناد ماده ??? قانون مديريت خدمات كشوري در اختيار اين معاونت قرار دهند، خواهد بود.

۴- مسئول حسن اجراي اين بخشنامه بالاترين مقام اجرايي دستگاه و استانداران محترم حسب مورد خواهند بود. بديهي است اقدام دستگاه‌هاي اجرايي بايد پس از حصول اطمينان از وجود سهميه استخدامي صورت پذيرد. مقتضي است با عنايت به محدوديت‌هاي قانوني موجود در اين زمينه از مكاتبه غير ضرور در اين خصوص اكيدا خودداري فرمايند.

لطف‌الله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور