نظر به اين‌كه در تصميم‌نامه شماره 131100/43346 مورخ 1/7/1388 عبارت "با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري" قبل از عبارت "اقدام نمايند" تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.

علي صدوقي- دبير هيأت دولت