دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه‌ جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه (بخشنامه 9499/91/220 مورخ 21/3/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري

در راستاي اجراي آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر موضوع تصويب نامه شماره 247285/ ت47050هـ مورخ 15/12/1390 هيأت محترم وزيران، اعمال امتيازات پيش بيني شده براي  مشمولين آيين نامه يادشده ( اعم از كساني كه در دستگاه هاي اجرايي شاغل بوده اند و يا به اشتغال در مي آيند)، منوط به تشخيص و تأييد مراتب نخبگي آنان بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي بنياد ملي نخبگان و رعايت ساير مقررات مربوط مي باشد. بديهي است اعمال امتيازات مصرح در مصوبه فوق الذكر،  قبل از احراز نخبگي از سوي مرجع يادشده، مجوزي ندارد.