الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین (رأی صجیح)

این نمونه رأی یکی از شعب است که در سامانه بانک آرای صحیح دیوان عدالت اداری درج شده است.

شاکی:

طرف شکایت:

خواسته: الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین (رد) 

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب به مدت .... سال به تحت عنوان نیروری قرارداد کار معین در اداره طرف شکایت اشتغال به کار داشتم که قرارداد بصورت سالانه تمدید شده است و علی رغم ایجاد حق مکتسب اخیراً اداره طرف شکایت از تمدید قرار داد استنکاف ورزیده است. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: با توجه به این که بکارگیری نیروی قراردادی تابع نیاز دستگاه است در مطابق قوانین و مقررات الزامی جهت تمدید قرارداد کار معین پیش‌بینی نشده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رای شعبه

با عنایت به این که اولاً مطابق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی، به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار معین از جمله اختیارات دستگاه اجرایی است که در صورت نیاز دستگاه، تا ده درصد پست‌های سازمانی و در سقف اعتبارات مصوب انجام می‌شود و این گونه بکارگیری نیرو هیچ‌گونه تعهد استخدامی و الزام به تمدید قرارداد، پس از انقضاء قرارداد ایجاد نمی‌نماید، ثانیاً مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۸۳ مورخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۸۹،  ۳۳۲ مورخ ۰۷/ ۰۵/ ۱۳۹۲، ۳۷۴ مورخ ۲۸/ ۰۵/ ۱۳۹۲، ۴۶۶ مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۳۹۶ و۴۸۲ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۹۶ در قرارداد‌های مدت موقت با پايان مدت قرارداد، رابطه استخدامی خاتمه مي‌يابد و در قوانین و مقررات الزام و تکلیفی مبنی بر تمدید قرارداد پیش‎بینی نشده است و در ما نحن فیه، حسب مدارک و مستندات ارائه شده، شاکی به صورت قرارداد کار معین اشتغال به کار داشته است و با انقضاء مدت قرارداد، تکلیفی قانونی متوجه دستگاه طرف شکایت از حیث بکارگیری مجدد شاکی نیست، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/  رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ بند «ه» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بند«ب» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ساماندهی، شرايط جابه‌جایی و انتقال، ذخيره مرخصي استحقاقي و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه‌های اجرايی (بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ رای وحدت رویه شماره۲۴۰ مورخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۸۷
۲ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵
۳ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ رای وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
۴ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ رای شماره ۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ رای شماره۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ رای شماره ۴۸۰ تا ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری