هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به واحدهای استانی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به میزان بیش از شش ماه، برای تصدی پستهای مدیریت حرفه ای دستگاههای فوق، مشمول امتیاز استثنای مقامات از ممنوعیت مقرر در بند (د) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه بوده و با رعایت سایر مقررات مربوط و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

  • بنده استخدام پیمانی دروزارت ورزش هستم بجهت نیازماموردردستگاه وزارتکشورمدت یکسال شدم وحالیه باتوافق دودستگاه استانی انتقال بنده مواغقت شده ووزارت ورزش بدلیل تعهدخدمتی باانتقال من موافقت نمیکندباتوجه به توافق دودسگاه دراستان ایاتعهدخدمتی من مانع انتقال من بدستگاه دولتی دیگرخواهدبودایاباپرداخت جریمه تعهدمیتوانم منقل بشوم بامدرک فوق لیسناس لطفاراهنمابی فوماییدچنانچه موادقانونی داریم مکتوب فرمابیدسپاسگزارم

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -