در اجراي‌ اصلاح‌ ماده‌ 17 آيين‌نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امورمالي‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ شهرها موضوع‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌ /68272ت‌ 21958 هـمورخ‌ 1378/12/21 و اصلاح‌ ماده‌ 41 آئين‌نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌داخلي‌ و امور مالي‌ شوراي‌ اسلامي‌ بخش‌ موضوع‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌/68971ت‌ 21958هـ مورخ‌ 1378/12/21 و اصلاح‌ ماده‌ 45 آئين‌نامه‌ اجرايي‌تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌ شوراي‌ اسلامي‌ روستا و انتخاب‌ دهيارموضوع‌ تصويب‌ نامه‌ /68965ت‌ 21958هـ مورخ‌ 1378/12/21 و ماده‌ 45آئين‌نامه‌ اجرايي‌ تشكيلات‌، انتخابات‌ داخلي‌ و امور مالي‌ و وظايف‌ و اختيارات‌شوراهاي‌ اسلامي‌ شهرك‌ موضوع‌ تصويب‌ نامه‌ شماره‌/68966ت‌ 21958هـ مورخ‌ 1378/12/21 هيأت‌ وزيران‌، دستورالعمل‌ نحوه ‌صدور حكم‌ مأموريت‌ آن‌ دسته‌ از كاركنان‌ دولت‌ يا مؤسسات‌ عمومي‌ غيردولتي‌كه‌ به‌ عضويت‌ شورا درآمده‌ و به‌ خدمت‌ تمام‌ وقت‌ يا پاره‌ وقت‌ آنان‌ در شوراها نيازباشد به‌ شرح‌ پيوست‌ ابلاغ‌ مي‌گردد.

دبير كل‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.