ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود كه با توجه به گراني مسكن و مقتضيات تحصيلي محل مأموريت پرسنل نيروهاي‌مسلح جمهوري اسلامي ايران‌،كاركنان وزارتخانه‌ها،موسسات و شركتهاي دولتي كه جهت انجام مأموريت ثابت خارج ازكشور اعزام مي‌شوند در مدت مأموريت نسبت به پرداخت كمك هزينه مسكن كاركنان خود و كمك هزينه تحصيل فرزندان‌كاركنان خود اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ كمك هزينه مسكن مأموران فوقالذكر طبق آيين‌نامه‌اي كه با همكاري وزارت امور خارجه و سازمان برنامه وبودجه‌،وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبارات مصوب دستگاههاي ذيربط‌پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورتي كه در كشور متوقف فيه مدرسه ايراني وجود نداشته باشد،هزينه تحصيل‌(شامل شهريه و بهاي كتاب‌)فرزندان مأموران ثابت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌،وزارتخانه‌ها،موسسات و شركتهاي دولتي كه به مأموريت‌ثابت خارج از كشور اعزام مي‌شوند،در مدت مأموريت و فرزندان دانشجويان ايراني بورسيه شاغل به تحصيل در خارج ازكشور،در مدت تحصيل‌،حداكثر تا پايان تحصيلات دوره دبيرستان يا معادل آن‌،به ميزاني كه هر سال از طرف وزارتخانه‌هاي‌امور خارجه و آموزش و پرورش تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،از محل اعتبارات دستگاههاي مربوط‌پرداخت مي‌شود.

در مواردي كه از فرزندان مأموران ثابت و دانشجويان بورسيه در مدارس غيرانتفاعي يا نمونه مردمي ايراني مورد تأييد وزارت‌آموزش و پرورش در خارج از كشور ثبت نام به عمل آيد،پرداخت هزينه تحصيلي (شامل شهريه و بهاي كتاب‌) مجاز خواهدبود.

تبصره 3 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه برنامه تهيه مسكن مأموران ثابت وزارت امورخارجه را ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون با توجيه اقتصادي تنظيم و در قانون بودجه كل كشور سالهاي آتي منظورنمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/3/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -