مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹)

وزيران عضو كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 موافقت نمودند:

1- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر تا پايان مردادماده سال 1389 تا چهل درصد پست‌ها و كاركنان خود را به خارج از تهران منتقل نمايند.

2- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور متناسب با انتقال كاركنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران كسر و به اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي استان‌هايي كه افراد منتقل مي‌شوند، اضافه نمايد. 

3- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا پايان مردادماه سال 1389 حتي‌الامكان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي يا مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام نموده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند.

4- نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران كه در كرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساكن هستند، توسط دستگاه‌هاي اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به محل سكونت خود منتقل شوند.

5- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شركت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم‌نامه شماره 38956/ت44522ن مورخ 22/2/1389 تا پايان مردادماه سال 1389 از تهران منتقل نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شركت‌ها اقدام نموده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آنها براي تغيير مركز شركت اقدام نمايند.

6- دستگاه‌هاي اجرايي مسئول هدايت و نظارت بر نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به انتقال سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته نظير شركت‌هاي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام نمايد.

7- هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.

8- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال مؤسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين مؤسسات به خارج از تهران اقدام نمايد.

9- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مركزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام نمايند.

10- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداكثر تا پايان مردادماه سال 1389 اقدام نمايند.

11- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مستقل موظفند بر اساس احكام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل‌شده، نيروي انساني منتقل‌شده و ساختمان‌هاي تخليه‌شده، تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف بيست روز اعلام نمايند.

12- دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين‌نامه دوركاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش نمايند.

13- كارگروه انتقال مسئوليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم‌نامه را بر عهده دارد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -