هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1391 بنا پيشنهاد رييس‌جمهور، معاونين رييس‌جمهور و وزيران و اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 و به منظور تمركززدايي و تسهيل اجراي وظايف دولت و خدمت‌رساني به مردم و با رعايت اصول يكصد و سي و سوم و يكصد و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- كليه اختيارات، مسؤوليت‌ها و وظايف وزيران و رؤساي دستگاه‌هاي ملي و معاونت‌هاي رييس‌جمهور در زمينه فعاليت‌ها، تصميمات و ساير امور از قبيل موافقت، تأييد، صدور مجوز، گواهي، پروانه و عناوين مشابه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و معاونت‌هاي يادشده در سطح استاني (به استثناي عزل و نصب مديران، حسب مورد منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط و با مسؤوليت استاندار يا فرماندار ويژه به عهده آنان گذاشته مي‌شود.

2- اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران در انجام وظايف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذي‌ربط به عنوان نماينده ويژه موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي محول مي‌گردد.

3- اختيارات هيأت وزيران موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي در خصوص تمركززدايي و نيز وظايف مربوط به حوزه هر استان و بند يكصد و دوازدهم قانون بودجه سال 1391 كل كشور به وزيران كشور و دادگستري واگذار مي‌شود. مسؤوليت حسن اجراي اين تصويب‌نامه به عهده وزير كشور و استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي ويژه ذي‌ربط مي‌باشد.

4- ابلاغ تصميمات و مصوبات موضوع بندهاي (2) و (3) مذكور حسب مورد با وزيران ياد شده و نماينده ويژه ذي‌ربط رييس‌جمهور بدون نياز به رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت وزيران مي‌باشد.

5- واگذاري و تفويض اختيارات موضوع اين تصويب‌نامه مانع اعمال اختيارات توسط رييس‌جمهور و وزيران و معاونت‌هاي رييس‌جمهور نمي‌باشد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مصوبات كارگروه انتقال بخوانید!

لغو آیین‌نامه‌های ایجاد تسهیلات برای شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر‌ها (در حال تصویب در هیئت وزیران)

الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان انتقال‌یافته از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و کارگروه انتقال از کلان‌شهرها موجبی ندارد (دادنامه شماره 94-1380 مورخ 1397/6/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران (تصویب‌نامه هیئت وزیران)

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و ساماندهي و تمركززدايي از تهران (مصوب مورخ 6/2/1394 مجلس شورای اسلامی)

آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (تصویبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع «انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» (نامه شماره 31295هـ/ب مورخ 17/5/1390)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -