هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1391 بنا به پيشنهاد كارگروه موضوع بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (65) قانون يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

كارمنداني كه از تاريخ 1/1/1390 در اجراي مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال موضوع تصويب نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 از تهران و شهرستان هاي استان تهران به ساير كلانشهرها منتقل شده يا مي شوند، در زمره موارد خاص مستثنا شده در بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مصوبات كارگروه انتقال بخوانید!

لغو آیین‌نامه‌های ایجاد تسهیلات برای شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر‌ها (در حال تصویب در هیئت وزیران)

الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان انتقال‌یافته از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و کارگروه انتقال از کلان‌شهرها موجبی ندارد (دادنامه شماره 94-1380 مورخ 1397/6/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران (تصویب‌نامه هیئت وزیران)

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و ساماندهي و تمركززدايي از تهران (مصوب مورخ 6/2/1394 مجلس شورای اسلامی)

آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (تصویبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع «انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» (نامه شماره 31295هـ/ب مورخ 17/5/1390)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -