تشخيص يكي از موارد خاص جواز انتقال به كلانشهرها موضوع بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه 93774/ت44444هـ مورخ 11/5/1391 هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1391 بنا به پيشنهاد كارگروه موضوع بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (65) قانون يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

كارمنداني كه از تاريخ 1/1/1390 در اجراي مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال موضوع تصويب نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 از تهران و شهرستان هاي استان تهران به ساير كلانشهرها منتقل شده يا مي شوند، در زمره موارد خاص مستثنا شده در بند (الف) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور