مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۲۳۹۶۶۰/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰)

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

بند (۴) تصميم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۷/۷/۱۳۸۹ حذف مي‌شود.