هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در بند (۴) تصویب نامه شماره ۴۷۵۸۵/ت۲۵۸۳۸هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰، قبل از عبارت "بر اساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور" واژه "حداقل" اضافه می شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور